Ayrıntı
logo
Ayrıntı
Ana SayfaTeşkilat YapısıHaber ArşiviÜyelik İşlemleriİletişim

 

 
 
Haber Arşivi - Duyurular - Ana Tüzük
 
 

 

YÖK Denetim Kurulu Başkanlığı

ÇALIŞANLARIN BEZDİRİ VE YILDIRMA (MOBBİNG) ŞİKAYETLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kelime olarak psikolojik şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme, sıkıntı verme anlamlarına gelen mobbing, çalışma yaşamında bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanları veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar taşımaktadır.
         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi"nde psikolojik taciz; "işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür." şeklinde tanımlanmış ve işyerlerinde psikolojik tacizin unsurları olarak şunlar sayılmıştır:

• İşyerinde gerçekleşmelidir.
• Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşebilir.
• Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
• Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
• Kasıtlı yapılmalıdır.
• Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.
• Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.
• Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.

         Yine aynı Rehberde psikolojik taciz olmayan durumlar olarak aşağıdaki hususlar sayılmıştır; "İşyerlerinde psikolojik taciz olgusu bazı durumlarda diğer olumsuz davranışlarla karşılaşılabilmektedir ancak bunlar psikolojik taciz değildir. - Farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içerdiğinden fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/veya hakaret niteliğindeki davranışlar, - Arizi, tek seferlik ya da birden çok tekrarlansa bile strese ve doğal iş yoğunluğuna bağlanabilecek süreklilik arz etmeyen olumsuz tutum, davranış, tartışma ve çekişmeler, - İşyeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar işyerlerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilmez." 

        Psikolojik taciz, çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkabileceği gibi, çalışanın örtülü bir şekilde cezalandırılması şeklinde de ortaya çıka¬bilir. Örneğin, geçici görevlendirme veya naklen atama gibi işlemlerin, hizmetin gerekleri ve kamu yararı gözetilmeden, sadece memuru cezalandırma ya da uzaklaştırma amacı ile yapılması, psikolojik taciz olarak değerlendirilebilir.

       Nitekim, Danıştay 5. Dairesinin, 09.02.1998 tarihli (E.1997/2711, K.1998/270) kararına göre; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli: kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak veya onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır". Yine Danıştay 5. Dairesinin 07.04.1999 tarihli (E.1998/2342, K.1999/853) kararında, naklen atamanın da cezalandırma amacıyla yapılamayacağı belirtilmektedir. Hizmetin gerekleri ve kamu yararı gözetilmeden, memuru cezalandırma amacıyla yapılan bu tür işlemler hukuka aykırıdır. İdare, kamu görevlisini mevzuatta belirtilen koşulların varlığı halinde, ancak disiplin cezası verme yoluyla cezalandırabilir. İdarenin kamu görevlisini başka şekillerde cezalandırma konusunda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, disiplin cezası verme yoluyla da kamu görevlisine psikolojik taciz uygulanabilir. Hukuka aykırı bir şekilde sırf memuru yıldırmak amacıyla, memur hakkında disiplin soruşturmaları açılması, disiplin cezaları verilmesi de psikolojik taciz olarak nitelendirilmelidir.

 

        
Örneğin, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin17.01.2011 tarihli(E.2010/474, K.2011/187)kararda, bir devlet hastanesinde başhemşire olarak görev yapan davacı hakkında altı ayrı disiplin soruşturması açılması ve bu soruşturmalar sonucu dört tane disiplin cezası verilmesi, ayrıca bu kişinin geçici görevlendirme ile başka bir hastaneye görevlendirilmesi nedeniyle, kişilik haklarının ve manevi bütünlüğünün zarara uğratıldığı sonucuna varılmış, idare tarafından manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. "Mobbing" kavramının açıkça kullanıldığı Danıştay 8. Dairesinin 16.04.2012 tarihli (E.2008/10606, K.2012/1736) kararında ise, bir öğretim üyesine üç ayrı disiplin cezası verilmesi ve bu cezaların yargı kararı ile iptal edilmesi üzerine, bu işlemler ile göreve yargı kararı ile atandığı tarihten itibaren kendisine karşı yürütülen taciz (mobbing), bıktırma ve yıldırmaya yönelik eylem ve işlemler, öğretim üyesinin manevi yapısını olumsuz olarak etkileyecek ağırlıkta bulunduğundan, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle üzüntü ve sıkıntı yaşayan öğretim üyesine manevi tazminat ödenmesine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararı onanarak temyiz istemi reddedilmiştir. Bu karar, "mobbing" kavramına açıkça yer verilen bir idari yargı kararı olması bakımından oldukça önemlidir. Mevzuatta "Mobbing" ile ilişkilendirilebilecek hükümler şunlardır: a) Anayasa Açısından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 12.maddesine göre; "herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder." Ayrıca Anayasanın çeşitli maddelerinde kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, zorla çalıştırma yasağı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı gibi kişilik hakkı kapsamında yer alır nitelikteki haklar düzenlenmektedir. Yine Anayasanın 11.maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen; "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını ve şahısları bağlayan temel hukuk kurallarıdır." hükmü; temel hak ve hürriyetlerin sadece kişi devlet ilişkilerinde değil, kişiler arası ilişkilerde de uygulama alanı bulacağını ortaya koymaktadır. Bu durumda temelde kişileri koruyan bu düzenlemeler çalışanları da koruma kapsamına almakta, işyerinde manevi tacize uğrayan bir çalışanın başvurabileceği bir düzenleme teşkil etmektedirler. b) Devlet Memurları Kanunu Açısından (657 DMK) Memurlar ve diğer kamu görevlileri yönünden 657 sayılı DMK'da çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler psikolojik tacizi doğrudan yasaklayan maddeler olamamakla birlikte işyerinde kötü muameleyi düzenleyen ve yasaklayan maddelerdir. 657 sayılı DMK'nın "Amir Durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev Sorumlulukları" başlıklı 10.maddesinde; "...Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır." hükmü yer almaktadır. Yine 657 Sayılı DMK'nın "isnat ve iftiralara karşı koruma" başlıklı 25.maddesinde; "Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler." hükmü yer almaktadır. c) İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Konulu Başbakanlık Genelgesi Açısından 19 Mart 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan genelgede; çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: "1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. 3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir. 4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır. 5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır. 6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır. 7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir. 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir." d) Türk Ceza Kanunu Açısından Eziyet MADDE 96.- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma MADDE 123.-(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Hakaret MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır. (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Görevi kötüye kullanma Madde 257- Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. e) Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı Açısından Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Madde 5- Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar. Dürüstlük ve tarafsızlık Madde 9- Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

 

 

Saygınlık ve güven Madde 10 -Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. Nezaket ve saygı Madde 11 -Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Madde 14- Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Madde 20 - … Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Etik davranış ilkelerine uyma Madde 23- Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

 

Sonuç olarak; mevzuatımızda doğrudan mobbingi düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, tek başına ele alındığında hukuka aykırı fiil niteliği taşımayan, ancak sistematik biçimde tekrarlandığında, kişinin yıldırılması, mesleğinden uzaklaşması, psikolojik ve fiziksel olarak baskı altında bırakılması gibi etkilerle işleyen mobbing niteliğindeki davranışları cezalandırma konusunda, mevcut disiplin ve ceza hukuku araçlarının yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarında çalışanların bu tür bir muameleye maruz kaldığı sonucunun ortaya çıkmasına neden olacak uygulamalardan uzak durulmasının, gerek çalışma barışı ve sükûnu korunmasına yardımcı olacağı gerekse de yetkililerin sorumluluğuna gidilmesine yönelik kararlar alınmasının önüne geçeceği değerlendirilmektedir.

 

Kaynak : https://denetleme.yok.gov.tr/yayinlar-raporlar/bilgi-notlari

 

 

Bilimsel Çalışmalar

Doç.Dr.M.Şahin BÜLBÜL tarafından ve Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi Derneği’nin desteğiyle Sendikamızın talebi üzerine hazırlanan

Artırılmış Öğretmen Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

BEÇ-SEN Yönetiminden Anlamlı Ziyaret

Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendikası BEÇ-SEN Genel Başkanı Ferhat ŞAHİN, Genel Sekreteri Tayfun Aşkın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer KURT Kızılcahamam İlçe Başkanı İhsan ÖZCANOGLU  Ankara Eğitim ve Kültür Derneği ANKA-DER Genel Başkanı Sebahattin GÖKMEN, Başkan Vekili Tarık DURUTÜRK, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim TENDÜRÜS ile birlikte Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun ÜNAL’ı ziyaret ettiler.

 Ziyaretin ana konusu; Önceki Belediye Başkanlığı döneminden yola çıkarak, deneyimlerinden yeniden Belediye Başkanı seçilmesi halinde Kızılcahamam’ın kalkınmasına dönük projeleri hakkında görüşlerin alındığı tavsiyelerin sunulduğu, Seçimlerin Kızılcahamam için hayırlara vesile olması, başarılar temenni edildi.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Sendikalar Konfederasyonundan Açıklama

BASK Genel Başkanı Sayın Bayram ZENGİN 'in İkramiyeler hakkındaki bilgi notu

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUN 'da KAZANDIK "Ayrıntı

Bilindiği Üzere; 2014 Temmuz-Eylül Aylarında Başlatılan, Onlarca Şef,Memur Personel  Milli Eğitim Bakanlığının İlgili Birimlerin Görev Tanımlarına Uymaksızın; "Hizmetine İhtiyaç Duyulmayan-Atıl Personel"  ifadeleri Doğrultusundaki Teklifi Üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Onayı İle Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süre Belirtilmeden Geçici Görevlendirmeleri Yapılmıştır.
Sendikamız Üyelerinin HAK-Kını  Arama Girişimlerimiz Neticesinde KDK'ya Yaptığımız Başvuruların Sonuçları Kazanımımız Yönünde Olmasına Rağmen Bakanlığımız  Merkez Teşkilatı İlgili Birimlerin Bir'i Dışında Dört Birim Uygulamamıştır.
Bu Doğrultuda Sendikamız Önceden Aldığı Yönetim (b) Planı Kararları Doğrultusunda Üyelerimiz; Gülay YALÇINKAYA-Metin YILDIZ-Yunus KESKİN ve Asiye NARİN'in Ankara Bölge İdare Mahkemesine Davaları Açılmıştır. 
Yine Bilindiği Üzere Kamu Başdenetçi...! Sayın; Şeref  MALKOÇ Kararlarımıza uymayan idareleri kamuoyuna duyurmayı, ifşa etmeyi düşünüyoruz. Bunun için yasa da müsait. İdarecileri de komisyona davet edip ‘niye uymadıklarını söylemelerini’ talep edeceğiz” ifadesini kullandı.


BEÇSEN GENEL MERKEZİ 
BASIN VE HUKUK BÜROSU


Kaynak; 
https://www.ombudsman.gov.tr/basdenetci-malkoc-kararlarimiza-uymayan-idareleri-ifsa-edecegiz/

Sayfa Başına Dön

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIMIZ BÜYÜK

Her Zaman, Her Daim Sendikamıza Desteğini Esirgemeyen Çok Kıymetli Kardeşim,Hemşehrim Ahmet Yavuz YETİM'in Biricik Annesinin Vefatını Derin Teessür İle Öğrenmiş Bulunmaktayız. ALLAH'U TEALA Merhumenin Kabrini Pin Nur Mekanını Cennet Eylesin. Kardeşimize ve Kederli Ailesine Sabrı Cemil İhsan Buyursun

Ayrıntı

 
Sayfa Başına Dön
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MEB Alan Değişikliğinde Adaletli Davranmalı"

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 60 – (1) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atanmaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yükseköğretimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yükseköğrenimlerinin atanacakları alana uygun olması kaydıyla, Bakanlığın kararına göre mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara alanlarının değiştirilmesini isteyebilir. (2) Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilir. (3) Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır.


Ayrıntı

Sayfa Başına Dön
 
 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Vatan şairimiz Mehmet Akif ERSOY; İstiklal Marşını yazmaya başladığında öylesine manevi duygular içerisine girmişti ki bazı geceler dizler aniden yatakta yatarken ortaya çıkar ve Mehmet Akif’te bunları kalem ile yerlere yazardı. Yarışmaya 724 şiir katılmıştı ve bu 724 şiir içerisinden Mehmet Akif’in muazzam duygu yüklü, kişiyi heyecanlandıran titreten İstiklal Marşı yarışmayı kazanmıştı. O dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi Tanrıöver Büyük Millet Meclisinde okundu. Büyük bir coşku ve heyecan yaratan İstiklal Marşımız mecliste tam 2 kere ve ayakta dinlenmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı Milli Marşımız olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Türk Milletinin büyük bir eseri saymış ve bu eserden tek bir kuruş dahi menfaat elde etmeyi red etmiştir. Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün... İmanım olmasaydı yazabilir miydim. Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa, bütün duygularım yazılarımdadır... O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Binbir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz.. Onu kimse yazamaz.. Onu ben de yazamam.. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur.. Allah bir daha bu millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!.. 

Mehmet  Âkif ERSOY

Sayfa Başına Dön
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayırlı Olsun Ziyareti

Genel Başkanımız sayın Ferhat ŞAHİN ile Genel Sekreterimiz sayın Tayfun AŞKIN Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan sayın Haluk SAYDAN' ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunmuşlardır. BEÇ-SEN Basın Bürosu

Sayfa Başına Dön
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOCALIYI UNUTMADIK

Azerbaycan Hocalı Kasabasında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerince 613 Sivil Halkın Katledilişinin 25’inci yılında KARAGÜNÜ UNUTMADIK; ASİMDERİN daveti üzerine Genel Başkanımız Ferhat ŞAHİN’ inde katıldığı Taksim meydanında onbinlerin desteğiyle anma töreni gerçekleştirilmişti.

 

Ayrıntı

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEB Beklenen Açıklamayı Yaptı

"Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında görev yapan personele yönelik olarak merkez teşkilatında 117’si şef, 74’ü memur ile taşra teşkilatında 2 bin 100 şef, 3 bin 100 memur kadrolarına; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında 70 ve üzeri puan alan adayların başvuruları, 16-22 Şubat 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınarak 1 Mart 2016 tarihinde atamaları gerçekleştirildi. İlân edilen kadrolardan boş kalan kadrolara, atama başvurusunda bulunmayan ve başvuruda bulunup atanamayan personelin (ataması iptal edilenler hariç) 2016 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Atama Başvuru Kılavuzu´nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 17 – 22 Kasım tarihleri arasında atama başvuruları elektronik ortamda alınacak." İKGM 

Boş şef kadroları için tıklayınız. 
https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/17042512_sef_ek_atama_kadrolar_plaka_no_ekli.pdf

B
oş Memur Kadroları İçin Tıklayınız


https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/17042512_memur_ek_atama_kadrolar_plaka_no_ekli.pdf

Sayfa Başına Dön

 
 

"MEB'e TALEPTE BULUNDUK"

Sayfa Başına Dön

 
 

CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 93.YILI KUTLU OLSUN

Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sayfa Başına Dön

 
 

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ: EN KÖTÜ DEMOKRASİ EN İYİ DARBE REJİMİNDEN İYİDİR!

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi ile ilgili olarak BEÇ-SEN ve BASK adına aşağıdaki hususları milletimize ve kamuoyuna açıklamayı bir demokrasi borcu görüyoruz: Türkiye’nin son 56 yıllık tarihi darbeler ve darbe girişimleriyle sekteye uğrayan demokrasi mücadelesiyle geçmiştir. Bu süreçleri bizzat yaşamayanlar dahi, izleri ve sonuçlarına tanıklık etmiştir. Bir insan için hafıza ne denli önemli ise, devletler için de tarih bilinci aynı derecede hayatidir. Darbe süreçleri bize hukukun mazluma da zalime de lazım olduğunu öğretmiştir. Aynı ateşe tekrar elini uzatmak akıl kârı olamaz. Birbirini sevmeyen, benimsemeyen tarafların kendi başına gelmediği sürece zulümlere sevindiği, alkışladığı günler geçtiğinde geriye utanç ve vicdan azapları kalır. Yakın geçmişimizde darağaçlarındakileri de, zindandakileri de, işkence görenleri de suçlu-suçsuz diye değil bizden-sizden diye ayırdık. Çünkü Hüseyinlere ağlarken Yezitlere lanet okuyamayan bir gelenek vicdanımızın önüne duvar örmüştü. Maalesef o duvar hala duruyor, maalesef o duvara tuğla taşıyanlar da eksik olmuyor. Bağımsızlığı şiar edinmiş , sivil bir demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğu ile haykırıyoruz: En kötü demokrasi en iyi darbe rejiminden iyidir! Muhalefet ve sivil toplum ancak demokratik rejimlerde mümkündür! Demokratik sistemlerde iktidarlar hukuk düzeni içerisinde seçimlerle işbaşına gelir ve seçimle iktidardan ayrılır ve iktidarı devreder! Anayasal düzene ve demokrasiye aykırı, dayatmacı, askeri veya sivil darbe sayılabilecek hiçbir sistemi kabul etmeyeceğiz. Bir grup çapulcunun darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz! BASK olarak yukarıdaki esaslar çerçevesinde Anayasamızın, Devletin, anayasal kurumların ve demokrasinin yanında olduğumuzu, kesintisiz demokrasi için mücadele etmeye kararlı olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu vesile hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, milletimize baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.  

                                                         
                                                                                      BEÇ-SEN  YÖNETİM KURULU
                                                                                      BASK       YÖNETİM KURULU


Sayfa Başına Dön

 
 

Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun


Ramazan

 

Sayfa Başına Dön

 
 

Sayfa Başına Dön

 
 

Ziyaret

 


 

 

 

 

 


Makamında Ziyaret

Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali KUMBUZOĞLU' nu Makamında Ziyaret Ettik.

Sendikamız Genel Başkanı Ferhat ŞAHİN Genel Eğitim ve Toplu Pazarlık Sekreteri Ahmet KAVUNCUOĞLU Ankara İl Temsilcisi Haki NAZ Basın Müşaviri Metin YILDIZ ile Birlikte

 
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına Yapılan Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı Görevlendirmelerine İlişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna Yaptığı Şikayeti Üzerine Kazanımı Olan "Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına Yapılan Görevlendirme İşleminin Geri Alınmasına" Yönelik Tavsiye Kararı Hakkında ve Sendikamıza Bilgi Amaçlı Gönderilen Devlet Personel Başkanlığının 03/09/2015 Tarih 31292642--E.5733 Sayılı, "Tavsiye Kararının İncelenmiş Olup Mezkur Kanunda Yapılacak değişiklik Sırasında Dikkate Alınmak Üzere Not Edilmiştir" İfadelerine Yer Verildiği Yazısına İlişkin Detaylı Bilgi Almak Konuyla İlgili Kurum İçi Geçici Görevlendirmelerin Mağduriyetlere Yol Açtığını Yasal Boşluğun Doldurulmasına Yönelik Çalışmaların Başlatılması İle İlgili Talebimizi İlettik.

 

Sayfa Başına Dön

 

 

KAMU DENETÇİSİ SAYIN;MEHMET ELKATMIŞ BEYEFENDİYİ ZİYARET ETTİK

Sendikamız Genel Başkanı Ferhat ŞAHİN Genel Eğitim ve Toplu Pazarlık Sekreteri Ahmet KAVUNCUOĞLU Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sendika Temsilcisi Rıdvan KARADOĞAN Basın Müşaviri Metin YILDIZ ile Birlikte Kamu Denetçisi Sayın Mehmet ELKATMIŞ Beyefendiyi Makamında Ziyaret Etti.


 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

BEÇSEN TAKSİM'DE HOCALI ŞEHİTLERİNİ ANDI

26 Şubat 2012 Pazar Günü Taksim'de; ASİMDER' in öncülüğünde Gerçekleştirilen, 20 Yıl Önce Azerbaycan Hocalı Kasabasında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerince Katledilmiş 613 Sivil Halkı Anma Yıldönümü Nedeniyle İstanbul Taksim Meydanında Düzenlenen "KARABAĞ PLATFORMU" Programına Sendikamız Adına Genel Başkan Ferhat ŞAHİN Katılmış Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendikası 20 Yıl Önce Yaşanan Acıyı paylaşmış;

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Yüreklerimize Ateş Düştü

Sözün Bittiği Yerdeyiz;

Sözün Bittiği Yerdeyiz;

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik'teki İç Güvenlik Taburu'nun üs bölgeleri ile Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na aynı anda haince düzenlenen saldırıda 8 askerimiz şehit oldu, 16 askerimiz yaralandı. "Allah (cc) Tüm Şehit Ailelerine ve Türk Milletine Sabır Versin"


 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

MEKANINIZ CENNET OLSUN

Beştüşşebap'ta şehit düşen 10 askerin acı haberi baba ocaklarına ulaştı. İşte saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerin kimlikleri ve memleketleri...

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

BAĞIMSIZLIĞIMIZIN MİMARI YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, büyük komutan, büyük devlet adamı, ilke ve inkılâplarıyla muasır medeniyet yolundaki en büyük rehberimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 74. yıl dönümünde, O’nu minnet ve şükranla anıyoruz.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Kayseri İli' nin Ankara Ziyareti

İlk Buluşma Kayseri

BEÇ-SEN Kayseri İl Temsilcisi sayın; Mehmet DEMİR'in Temsilcilik adına Ankara ziyaretinin önemli bölümleri Eğitim Çalışanların sorunları, çözüm önerileri, sendikamızın faaliyetleri, Sendikaların sessizliği vb. konuların görüşmeleri Genel Merkezden beklentileri yer almış Genel Başkanımız sayın; Ferhat ŞAHİN'in Taşra Teşkilatların beklentileri ve görüşlerin Yönetim kuruluna sunulacağını alınması gereken elzem kararların öncelikli olacağını söyledi.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız Kutlu Olsun

Anadoluda Kurtuluş mücadelesini başlatarak; 19 mayıs 1919 da samsuna çıkarak halkımızı Haksız işgale direnmeye ve karşı koymaya çağırdı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra dağınık direniş güçlerini tek bir çatı altında birleştirilerek düşmana karşı kurtuluş mücadelesi başlatıldı. Savaşın yönetilmesi ve kurtuluşun gerçekleşebilmesi için temsil heyeti seçildi Temsil heyetinin başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Stratejik açıdan yapılan değerlendirmelerden sonra Ulusal mücadelenin merkezi Ankara seçildi

18 Aralık 1919'da Sivas'tan ayrılan M. Kemal Paşa, Ulusal Bağımsızlık ve Egemenlik Savaşı'nın tarihi yolculuğuna devam ederek 27 Aralık 1919 cumartesi günü Ankara'ya vardı. Dikmen sırtlarında halk ve Seymenler tarafından karşılandı. Şerefine törenler yapıldı. Kendisine ayrılan Ziraat Mektebi binasına yerleşti. Artık Ankara, ulusal iradenin merkezi ve kalbi idi.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET

“TERÖRE KARŞI ORTAK EYLEME ÇAĞRI”MIZ YANKI BULDU. “TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET” MİTİNGİNE KATILACAĞIZ.

TERÖRE KARŞI ORTAK EYLEME ÇAĞRI”MIZ YANKI BULDU.
TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET” MİTİNGİNE KATILACAĞIZ.
6 Eylül 2015 Pazar günü Hakkari-Yüksekova-Dağlıca’da 16 Mehmetçiğin, 8 Eylül 2015 Salı günü Iğdır-Aralık’ta 14 polisin şehit edilmesi, onlarcasının yaralanması üzerine olağan üstü toplanan BASK Yönetim Kurulu olarak, “Teröre Karşı Ortak Eylem Çağrısı”nda bulunarak, Parlamento içinde ve dışında olan partileri, meslek kuruluşlarını, sendikaları, vakıfları, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını birliğimizi, beraberliğimizi hep beraber haykırmaya davet etmiştik.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

SENDİKAMIZIN GELENEKSEL İFTAR PROGRAMI

SENDİKAMIZIN HER YIL DÜZENLEMİŞ OLDUĞU GELENEKSEL İFTAR PROGRAMINA ÜYELERİNDEN YOĞUN BİR İLGİ VARDI

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayının Bereketli İftar Sofrasını Lüx Oteller Yerine, Sendikamızın Mutfağında Özenle Hazırlanan İftar Menüsünü Üyelerimize İkram Ettik.Üç Gün Devam Eden Sendikamızın İftarına Üyelerimizin Yoğun İlgi Göstermesi Üyesi Bulunduğu Sendikasının Yanında Olması Yönetim Kurulu Olarak Bizleri Memnun Etmiştir. Katılım Sağlayan Tüm Üyelerimize, BASK Genel Başkanı Sayın; Bayram ZENGİN'e, AND-SEN Genel Başkanı Sayın; Erdoğan YAZICI'ya, BATOÇSEN Genel Eğitim Sekreteri Sayın; Erdal BAYRAM'a, BDVS Genel Teşkilat Sekreteri Sayın; Faruk ÇETİN'e, AND-SEN Genel Sekreteri Sayın; Hakan ŞAHİN'e, AND-SEN Genel Mali İşler Başkan Yardımcısı Sayın; Alattin ÇAYIRHAN'a Ayrıca Mesailerinden Arta Kalan Zamanlarını Mutfak Bölümünde Hünerlerini Sergileyen Sayın Murat ÇAYKARA'ya Sayın Esin ÖZAYDIN'a ve Değerli Dostlara Katkılarından Dolayı Yönetim Kurulu Adına Şükranlarımı Sunarım.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

ATA'MIZI SAYGIYLA, MİNNETLE ANIYORUZ

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
Ruh'un Şad, Mekanın Cennet Olsun

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Memur Emekliliği ile ilgili Karar

ANAYASA MAHKEMESİ ‘NİN MEMUR EMEKLİLİĞİNDE 30 YIL SINIRI İLE İLGİLİ KARARI

ANAYSA MAHKEMESİ'NİN MEMUR EMEKLİLİĞİNDE 30 YOL SINIRI İLE İLGİLİ KARARI
Esas Sayısı : 2013/111
Karar Sayısı: 2014/195
Karar Günü : 25.12.2014
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 10. İdare Mahkemesi

 

 

Talebimizi Osmanlıca Anlattık

Bugüne kadar sesimizi kullandığımız günlük Türkçe kelimelerle ve cümlelerle hükümete duyurmaya çalıştık. Ya derdimizi anlatamadık, ya da hükümet bizi anlamak istemedi.

 

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Şanlı Türk

Şanlı Türk'ün Destanı Denince Gelir Akla Çanakkale

Çanakkale Bir Destandır; Oynanılmaz, Anlatılmaz Yaşanılır.

Yaşlı Adam, Osmanlının,1 inci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

CanakkaleCanakkale

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

İftar'da Hep Birlikte

ESYAV ın İftar Davetinde Bir Araya Geldik

ESYAV Kızılcahamam Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tarafından Düzenlenen Geleneksel İftar Sofrasında Genel Başkanımız Ferhat ŞAHİN Yönetim Kurlu Üyeleri Ahmet KAVUNCUOĞLU,Tayfun AŞKIN, Mustafa Şahin BÜLBÜL, Ankara İl Başkanı Haki NAZ ve  Sendika Üyelerimiz Sebahattin GÖKMEN(ANKA-DER Başkanı) ,Rıdvan KARADOĞAN Gülay YALÇIKAYA, Fidan AKTAŞ ANKA-DER Başkan Vekili Tarık DURUTÜRK Bir aradalar

BEÇ-SEN Genel Merkezi

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

TOPLU SÖZLEŞME DEĞİL TOPLU PEŞKEŞ

BASK'TAN 15 TEMMUZ PROTESTOSU

BASK üyesi memurlar 2000’den beri ilk defa zam ve enflasyon farkları olmadan Temmuz maaşı aldıklarını belirterek Ankara/Kızılay’da bordro ve toplu sözleşme metnini yakarak hükümeti ve yetkili sendikaları protesto ettiler. Eylemde konuşan BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, “Peşkeş çekilen haklarımızı kazanım olarak göstererek hala pişkin pişkin ortada dolaşma utanmazlığını gösterenlere öfkemiz var”dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Memurlar ve emeklileri yıllardan beri ilk kez 2014 yılı Temmuz ayında zamsız maaş alıyor.
Memur ve emeklileri yıllardan beri ilk kez temmuz ayında enflasyon farkı alamıyor.
Bugün maaş alan memurlar üzüntü içindedir, hüsran içindedir.
Bugün memur ve emekliler öfkelidir.Öfkemiz sadece iktidara değildir.
Asıl öfkemiz, haklarımızı iktidara peşkeş çeken sahte ve sarı sendikalaradır.
Öfkemiz, aramızdan çıkan balta saplarınadır.
Öfkemiz, haklarımızı peşkeş çektikten sonra, peşkeş çekilen haklarımızı kazanım olarak göstererek hala pişkin pişkin ortada dolaşma utanmazlığını gösterenleredir.
Öfkemiz, sahte ve sarı sendikalara destek verenleredir.

SozlesmeSozlesme

Sayfa Başına Dön

 
 

 

İFTAR YEMEĞİ

BEÇ-SEN KIZILCAHAMAM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ'nin İFTAR YEMEĞİ

Kızılcahamam BEÇ-SEN tarafından Taş-divan Cafe Restoran’ta düzenlenen iftar yemeğine BEÇ-SEN Genel Başkanı Ferhat Şahin, Genel Mali Sekreteri Şeref KANTOĞLU, Genel Merkez Kurucu üyelerinden Metin YILDIZ, Ankara Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sebahattin Gökmen,Ankara Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Tarık DURUTÜRK, TRT Anadolu Tv Koordinatörü ve Daire Başkanı Osman Gökmen, Kızılcahamam BEÇ-SEN Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi ve İlçe Temsilcisi İhsan Özcanoğlu, İlçe milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul kurum müdürlüklerinde görevli üyeler katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan BEÇ-SEN Genel Başkanı Ferhat Şahin; “Bu Ramazan-ı Şerifin Feyz ve Bereketini siz değerli üyelerimiz ve bizleri misafir eden ilçe Temsilcimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Iftar

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

İnceleme Gezisi

BEÇ-SEN'den Jeopark Duraklarına İnceleme Gezisi

Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendikası yöneticileri ile Ankara Eğitim ve Kültür Derneği yönetimi ; Kızılcahamam-Çamlıdere Jeopark duraklarına inceleme gezisi yaptı.Gezi programına; Anadolu isminin çıkış noktası olan Taşlıca köyünden başlayan sendika ve dernek yönetimi; Gelin kayası ve kaplumbağa kardeşler jeopark durakları ile bu köyde bulunan Oruç Gazi, Kırmızı Ebe Türbesi ve Anadolu Efsanesine konu olan Ayran taşını ziyaret etti. Gezinin ikinci bölümünde ise Çeltikçi bölgesi gezildi.

Çeltikçi Mahkeme ağacin yer altı yerleşimi, yapay mağaralar ve erken Roma dönemi kiliseleri, Abacı peri bacaları ve Ali cin manastırı gezildi. Kızılcahamam Belediyesi Jeopark proje koordinatörü Muzaffer Eker rehberliğinde jeopark duraklarını gezen grup her durak hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ankara Eğitim Kültür Derneği adına bir açıklama yapan dernek başkanı Sebahattin Gökmen; tarihimizi ve kültürümüzü tanıma ve tanıtma adına düzenlediğimiz bu geziyi; dernek ve sendika yönetimimizle birlikte düzenledik. Jeopark projesi Ankara’mızın iki önemli turizm ilçesini kapsayan bir proje. Bu projenin kısa zamanda gelişme gösterdiğine ve ziyaretçi trafiğinin yoğunlaştığına şahit olduk. Emeği geçen yetkililerimizi kutlarız” dedi.

Gezi

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Genel Merkezimizi Ziyaretleri

Bağımsız Sendikanın Adresi BEÇ-SEN Faaliyetlerine Bağımsızlık İlkesi Gereği Devam Etmektedir.

Bu Maksatla Üyelerimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını Yakından Tanıması Yaklaşımı İle Sendika Genel Merkezine Davet Etmektedir;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Milleyetçi Hareket Partisi Adayı Sayın; Prof.Dr. Mevlüt KARAKAYA ilk konuğumuzdu.

bbbaskan

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Ankara Küçük Millet Meclisi

Ankara Küçük Millet Meclisi 2013 Aralık Ayı Eğitim Sistemi ve Dershanelerin Kapatılmasına ilişkin toplantısı Ankara'da yapıldı.

Sendikamızın' da davet edildiği küçük Millet Meclisi Ankara Toplantısına Genel Başkanımız Ferhat ŞAHİN , Milletçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili Sn. Ahmet Duran BULUT, AK Parti Düzce Milletvekili Sn. Osman ÇAKIR, Diğer Siyasi Parti temsilcileri ile 19 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve 5 izleyicinin yer aldığı toplantıyı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati CEMALOĞLU yönettti.

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Cumhuriyetimizin 92'inci Yılı Kutlu Olsun

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
      


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

hitabe

 

Sayfa Başına Dön

 
 
 
 

 

KARTEL FAİZİ HAKKINDA

BEÇ-SEN Hukuk Bürosu, Rekabet Kurulunun açıkladığı listede bulunan bankalar için kartel faizi mağduru; ÜYELERİNE Ülke çapında hizmet verecektir. 1. Akbank T.A.Ş. (AKBANK), 2. Denizbank A.Ş. (DENİZBANK), 3. Finans Bank A.Ş. (FİNANSBANK), 4. HSBC Bank A.Ş. (HSBC), 5. ING Bank A.Ş.(ING), 6. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), 7. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ), (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.(GÖSAŞ) ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş. (GKFD) ) 8. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKBANK), 9. Türkiye İş Bankası A.Ş. (İŞ BANKASI), 10. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKIFBANK), 11. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) 12. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.(ZİRAAT)

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

TÜKETİCİ HUKUKU HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

KREDİ MASRAF İADELERİ HAKKINDA BİLİNMEYENLER: (1/2)


1) Tüketici Hakem Heyetine Başvurmadan Evvel Bankalara Başvurmak Zorunlu Değildir. Zaman zaman bazı kaymakamlıklarda , tüketicilerin kendi kendilerine başvuru yapmaya çalıştıkları durumlarda , hakem heyetindeki memurlar tarafından önce bankaya iadeli taahhütlü posta ile başvurulmasının zorunlu olduğunu , bu olmadan hakem heyetinin başvuru kabul etmediği yönünde bilgi vererek , tüketicileri geri çevirdiği görülmektedir. Bu durum kesinlikle doğru değildir. Tüketici Hakem Heyetleri her türlü başvurunuzu kabul etmek zorundadır. (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 68/2) Bankalara ön başvuru gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konuda ısrar edilmesi halinde başvurunuzun alınamayacağına dair kendilerinden yazı istenmesi yararınıza olacaktır.

2) Tüketici Hakem Heyetleri Her Türlü Tüketici Şikayetini Kabul Etmek Zorundadır. Bazı tüketici hakem heyetlerinde bazı kesinti kalemlerinin alınamadığını bu nedenle başvurunun alınmayacağına dair eylemlere şahit olmaktayız. Bu durum tamamen hukuka aykırıdır. Zira hakem heyetlerinin başvuru almama gibi bir keyfiyetleri söz konusu değildir. Hakem heyetleri , (kanunla belirlenen parasal sınırlar dahilindeki) her tüketici şikayetini almak ve bunun hakkında karar vermek zorundalardır. Bu nedenle başvurunuzu almak istemeyen bir memur ile karşılaşmanız halinde, "başvurumuzu alın isterseniz reddedin“ şeklinde talepte bulunmanız yararınıza olacaktır. Başvurunuz reddedilirse, karara karşı tüketici mahkemelerinde 15 gün içerisinde dava açarak hukuka aykırı kararları düzelttirebilmektesiniz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
GÜVENİLİR MASRAF İADESİ: (1/2)

1) Öncelikle dosya masraf kesintisinin görülebildiği kredi hesabına ait “hesap ekstresi” ilgili bankadan alınmalıdır. Bunun için bankalar dekont basma parası isteyebilir, bu durumda bunun da ödenerek ayrıca ödendi makbuzunun alınması gerekmektedir. Hakem heyeti bu tutarların da iadesine karar vermektedir.

2)4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında talep edilebilinir 
Not: Ayrıca üyelerimizin isteği doğrultusunda dilekçe yazılıp gönderilecektir.

tuketici

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

YÖNETİM KURULU İLE SENDİKA ÜYELERİ VE KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME:
05/11//2016 Tarihinde Saat 14:30' da Yönetim Kurulumuz 24 Kasım öğretmenler Gününe Ait "Planlamalar -Toplumsal Eğitim " Başlığında Toplanacaktır.

BEÇSEN GENEL MERKEZİ

 

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

MEB'İ OMBUDSMAN'A ŞİKAYET ETTİK

MEB'in Hukuka ve Hakkaniyete Uymayan Merkez Teşkilatı Personeli Üyelerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süre Belirtilmeden Yapılan Görevlendirme işleminin geri alınmasını yönelik Şikayetlerimizi Kamu Denetçiliği Kurumuna Taşıdık.

BABALARININ ÇİFTLİĞİ !!! 
Süre Yok Sınır Yok Görevlendirme Üstüne Görevlendirme
Bilindiği Üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hukuka ve Hak-kaniyete Uymayan İstekleri Dışında Önce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Size Burada İhtiyacımız Yok Denilerek Dilekçe Karşılığında İlçelere Yine Kamu Mülki İdaresini Sanki Babasının Çiftliğini İdare Edercesine Toplantı Tertip Edip Baskıyla Dilekçe Yazdırılıp Okul Kurumu Müdürlüklerine Görevlendirme işlemleri Yapılmıştır. 657 DMK Madde 45 – (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz. Denilmesine Rağmen Okullara Gönderilen Süre Belirtilmeden Yapılan Geçici Görevlendirmeler Halen Devam Etmektedir.
Liyakatsiz Yöneticiler ! Sendikamızın İşyeri Temsilcisine Aynı İşlemi Yapmaya Yöneldikleri yönünde Duyumunu Almış Bulunuyoruz ve Belirtiyoruz ki “Temsilciye Yapılan Sendikaya Yapılır” Kanunsuz-Hukuksuz- Hakkaniyetten yoksun Davranışlardan Vazgeçmeliler Öncelikle Şunu Hatırlatmakta Fayda Var! Temel Hak ve Özgürlüklerin En Önemlilerinden Biri Olan Sendikalaşmanın Engellenmesi Aynı Zamanda Ceza Hukuku Kapsamında Bir Suç. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi" Başlıklı; TCK.118. Maddesine Göre "Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Yasa sendikal faaliyetlerin engellenmesini de cezai yaptırıma bağlıyor. TCK 118/2'ye göre "Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."
2015 Yılında Sendika Üyemizin Benzer Bir Şikayetini Kamu Denetçiliği Kurumu Sendikamız Lehine Hukuksuz ve Haksız Bularak Tesis Edilen İşlemin geri Alınması yönünde Karar Vermiş İlgili İdare İşlemi Süresi İçerisinde Uygulamış Diğer Uygulamaları Yazılarımızda Defaatle  belirtmemize Rağmen Haksız Uygulamalardan Vazgeçmemeye Adeta Direniyor.
MAKAMLARIN YÜCELTTİĞİ YETKİLİLERİN DİKKATİNE !!!
Ne Demiş Büyükler! “NELER GELDİ GEÇTİ FELEKTEN DEVELER UN OLDU GEÇTİ ELEKTEN” Sendika Olarak Elimizdeki Belgeleri Kullanıp Hukuka ve Hak-Ka Bağlılığımız İle Mücadelemizden Geri Adım Atmadan Mağduriyete Uğramış Üyelerimizin Yanındayız Kat, Kat Haklarını Geri Alamaya Kararlıyız.

FERHAT ŞAHİN
GENEL BAŞKANombudsman

 

Sayfa Başına Dön

 
 

 

Sendikamızın Başlattığı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yapılan Hukuka ve Hakkaniyete Uymayan Geçici Görevlendirmelerin İptaline Yönelik Dilekçe

 

 

……………………………………………………..…………………………………………..

MEB …………………………………………………………GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Kadromun Bulunduğu Genel Müdürlüğe İletilmesi)

 

Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendikası üyesi olup Genel Müdürlüğünüz ………….Personeliyim, …./…/……. tarihinde isteğim dışında, “hizmetine ihtiyaç duyulmayanpersonel” ifadesi ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görevlendirildim. Sendikamın Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapması sonucunda 08.07.2015 tarihli ve 2015/73 sayılı ekte sunulan emsal kararı ile; “D. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme” başlığında; 31….Bilindiği üzere, Anayasamızın 128 inci maddesi gereğince, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Buna karşın, "kurum içi geçici görevlendirme" ile ilgili kamu personel rejimine ilişkin mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği asli görevleri ile ilgili olarak memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilebilmelerine aykırı bir husus da bulunmamaktadır. 657 sayılı Kanun'un 11 inci ve 45 inci maddeleri gereğince Devlet memurları amirlerin verdiği kanuna uygun sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmekle yükümlü olmakla birlikte, memurların kamu hizmetlerindeki belirli kadrolarda, sınıfına ve sınıfı içindeki derecesine uygun görevlerde çalıştırılmasının zorunlu kılınması ve böylece keyfi görevlendirmelerin önlenmesi amaçlanmıştır. 32.Ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 4 üncü ve 42 nci maddelerinde de, kurumlarınca geçici bir görev ile başka yere gönderilen memurların harcırah alabileceği ancak aynı yerde aynı iş için yalnızca 180 gün için gündelik verilebileceği düzenlenmiştir. 33.Kurum içi geçici görevlendirme müessesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde … yargı kararları büyük önem taşımakta olup, bahsi geçen hükümlerde yer verilen hususların dışında yerleşik içtihat haline gelen idari yargı kararlarıyla kamu personel rejiminin esasları göz önünde tutularak kurum içi geçici görevlendirmeye ilişkin şartlar, açık ve net bir şekilde ortaya konulmuştur. 34.Buna göre, kurum içi geçici görevlendirme; bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti; ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile gerçekleştirilmeli, görevlendirilecek memurların görev ve yetkileri net bir şekilde belirlenerek ve kadroları ile hukuki bağları sürdürülerek yapılmalı, sunulacak hizmet ile ilgili konuda uzmanlaşmış/durumu uygun olan kamu görevlilerinin hizmetlerine duyulan ihtiyaç net bir şekilde ortaya konulmalı, belli bir süre ile sınırlı olmalı ve atamaya yetkili amir tarafından yapılmalıdır. 35.Anayasanın 2 nci maddesinde Devletin temel nitelikleri arasında hukuk devleti ilkesine yer verilmiş olup, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri "belirlilik"tir. Bu ilkeye göre, hukuki düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. 36. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar (AYM, 17/04/2008 Tarihli, E.2005/5, K.2008/93 sayılı Kararı). 37.Ayrıca, idarenin işlem tesis ederken hukuka bağlı olması ve hukuk kuralları içinde hareket etmesi hukuk devletinin bir diğer ilkesidir. Bu kapsamda, idari işlemin belli bir sebebe dayanması gerektiği açık bir kuraldır. İdarenin takdir yetkisinin söz konusu olması halinde dahi keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. İdareye yasalarla tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen yetkinin amacı doğrultusunda hareket etmeli, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranmalı, orantılılık ilkesine uymalı, kanunlar özel koşullar öngörmüşse bunlara uymalı, bu yetkiyi kamu yararı için ve gerekçeli olarak kullanmalıdır. 38.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 11/05/1980 tarihinde kabul edilen İdari Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin R(80)2 Sayılı Tavsiye Kararına Ek Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Uygulanacak Temel İlkeler bölümünde, "Takdir yetkisini kullanan bir idari makam; (1) Yetkinin veriliş amacından başka amaç güdemez. (2) Yalnızca olaya ilişkin öğeleri hesaba katarak nesnelliğe ve tarafsızlığa uyar. (3) Hakkaniyete uymayan ayırımcılığı önleyerek yasa önünde eşitlik ilkesini gözetir. (4) İşlemin amacıyla, kişilerin hakları, özgürlükleri veya menfaatleri üzerindeki olumsuz etkileri arasında uygun bir denge sağlar." ifadelerine yer verilmiştir. 39.Danıştay 8 inci Dairesi'nin 2009/7831 Esas sayılı Kararı'nda, "idari işlemlerin bir sebebe ve gerekçeye dayalı olması hukukun genel ilkelerinden olduğundan, bu ilke genel anlamda düzenleme veya işlem yapan idareyi uyguladığı ve düzenleme yaptığı alanda doğru ve anlamlı olgular ortaya koymaya ve denetim yapmaya zorlar. İşlemlerde gösterilen sebep ve gerekçe, işlemin yasaya uygunluğu ve dayanağını değerlendirme, itiraz edip etmeme konusunda ilgililere yardımcı olmakla birlikte, idarenin saydamlığı, savunma hakları ve idareye güven ilkeleri ve hukuk devleti anlayışının oluşumu noktalarında da büyük öneme sahiptir." şeklinde belirtilerek, idari işlemlerde gerekçenin önemi ortaya konulmuştur. 40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, memurun kendi kadro görevinde ve kadrosunun bulunduğu birimde çalışması temel ilke olarak kabul edilmekle birlikte, meri mevzuat ve yargı içtihatlarında kamu hizmetinin yürütülmesinde, memurun başka bir yerde geçici görevlendirilmesi, olağan bir yöntem olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından zorunluluk bulunması halinde istisnai olarak başvurulabilecek bir müessese olarak öngörülmüştür. 41.Öte yandan, şikâyet konusu geçici görevlendirme işleminin istisnai bir durum nedeniyle tesis edilmediği, görevlendirmenin ne kadar bir süre için yapıldığının belirtilmediği, işlemin hukuken kabul edilebilecek geçerli bir nedeninin olmadığı ve idari yargı mercilerince geçici görevlendirme için aranan şartların olayda bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu yönüyle geçici görevlendirmeye ilişkin işlemin şikâyetçi Sendika üyesinin, süresi idarece belirlenmemiş bir zaman diliminde asıl kadrosundan uzak tutulmasına yol açıcı olduğundan kurum içi geçici görevlendirme işleminin hukuka uygun olmadığı kanaatine ulaşılmıştır. 42.Ayrıca, kurum içi geçici görevlendirmede, idarenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, yukarıda ifade edildiği üzere, bu yetki mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Bu nedenle, görevlendirme işleminin hukuken geçerli bir nedene dayanması bir gerekliliktir. İsteğim dışında , “belli bir süre ile sınırlı olmadan” yapılan görevlendirmenin başka kurumlarda geçici görevlendirme olmadığı Tavsiye Kararında yer verilen "kurum içi geçici görevlendirme" niteliğinde olup görevlendirildiğim tarihten itibaren kullanmış olduğum ; Aylıksız, Sağlık, Mazeret, Yıllık izinlerimin tespiti yapılarak ve/veya düşülerek 45 binişlik ulaşım haklarımın görevlendirmemin devam ettiği tarih itibariyle tarafıma verilmesini Merkez Teşkilatı Birimlerinde çalışan personele ilişkin Hizmet içi Eğitim Seminerlerine katılımı ile Sınav Hizmetleri Görev duyurularının özlük haklarımın doğrultusunda yapılmasını … Anılan Tavsiye Kararı doğrultusunda yapılan görevlendirme işleminin iptaline yeni bir görevlendirme düşünüldüğünde, koşulları oluşmak kaydıyla yukarıda sayılan kriterler gözetilerek görevlendirme işlemi yapılmasını, yeni bir görevlendirme yapılmayacaksa mağduriyetimin makul sürede giderilmesi için yeni bir işlem tesis edilmesini, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 4 üncü ve 42 nci maddelerince görevlendirildiğim tarihten itibaren tarafıma gündelik ödenmesini, Gereğini arz ederim. ………………………….

T.C Kimlik No:

Adres:

İletişim: 

Sayfa Başına Dön

 
 
Ana Tüzük
 
 

BEÇ-SEN


BEÇ-SEN / BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ /METNİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 
Sendikanın Adı Madde 1 – Sendikanın Adı; ‘Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası’dır.

___________________________


Kısa adı “BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI‘ dır. Kısaltmış olarak BEÇ-SEN de kullanılabilir.


Sendikanın Merkezi ve Adresi Madde 2 – Sendikanın merkezi, ANKARA‘dır.

Sendikanın Adresi Madde 3 - Sendikanın adresi; “Sağlık (1) Sokak 35/1 Kızılay–ANKARA”dır.

Adres Değişikliği Madde 4 - Merkezin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.

Sendikanın Faaliyet Alanı Madde 5 – Sendika; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen hizmet kollarından 2 sıra nolu “Eğitim, öğretim ve bilim” hizmet kolunda kurulmuştur. Bu hizmet kolunda olup kamu görevlilerinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir. Sendikanın faaliyet alanındaki kamu kurum ve kuruluşları şunlardır: 01 Milli Eğitim Bakanlığı, 02 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 04 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, 05 Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, 06 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 07 Üniversiteler, 08 İleri Teknoloji Enstitüleri, 09 Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet koluna eklenecek veya bu hizmet kolundan çıkarılacak kamu kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez. İKİNCİ BÖLÜM SENDİKANIN AMACI, YETKİLERİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Sendikanın Amacı Madde 6 – Sendika; hür sendikacılık ilkeleri çerçevesinde, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının ve milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi, Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere saygılı kalarak; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının kurulması ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması amacını taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için; a) Üyelerine ve çalışanlara; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamaya çalışır. b) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır. c) Üyelerine ve çalışanlara iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşulları sağlamaya çalışır. d) Üyelerinin ve çalışanların ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yürütür. e) Üyelerinin ve çalışanların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve üyelerinin bunlardan eksiksiz yararlanabilmesi için gayret sarf eder. f) Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, işyerlerinde verimliliğin yükseltilmesi, dolayısıyla görülen hizmetin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmalarına önem verir. g) Üyelerinin ve çalışanların adil, eşit ve tarafsız bir atama, yer değiştirme, yükselme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya çalışır. h) Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi ilkesinin hayata geçirilmesi için çaba gösterir. i) Çalışanların ortak sorunlarının çözüme kavuşturulması için başta sendikalar olmak üzere üyelerini ve toplumu bilgilendirir, ortak çalışmalar yürütür. j) Üyelerinin ve hizmet kolu çalışanlarının atanma, yer değiştirme ve meslekte ilerlemelerine ilişkin yasal düzenlemelerin liyakat ve kariyer ilkelerine uygun sağlıklı ve adalet anlayışına uygun yürütülmesini sağlar. k) Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder. l) Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapar. m) Eğitim, öğretim ve bilim hizmetlerinin çağdaş düzeyde verilmesi ve sürdürülmesi için çalışmalar yapar. n) Hizmet kolunun önemi dolayısıyla eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kapsamında ve sendikanın temel ilke ve yaklaşımları çerçevesinde gündem oluşturulması, oluşan gündeme müdahale edilmesi ve kamuoyu oluşturulması için çaba sarf eder. • o) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş ve evrensel standartlara uygun hale getirilmesine çalışır. p) Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele eder ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışır. q) Özürlü üyelerinin ve özürlülerin korunması ve desteklenmesi için çalışmalar yapar. r) Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele eder. s) Üyelerinin ve çalışanların tüketici olduklarını göz önünde bulundurarak tüketici hakları konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur. t) Üyelerinin ve çalışanların karşılaşılabilecek meslek hastalıklarından korunulması ve iş riskleri konusunda önlem alınması için çalışmalar yapar, u) Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapar. v) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleşmeleri ile Türkiye’nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba gösterir. w) Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunur. x) Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapar. y) 21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. z) Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla hizmet kolu içinde sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar.

Sendikanın Çalışma Şekli Madde 7 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik değerlerden sapamaz.

Sendikanın Yetki ve Görevleri Madde 8 - Sendika; Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler, Kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka; a) Üyeleri adına üyesi olduğu Konfederasyon ile birlikte toplu görüşmelere katılır, mutabakat metnini imzalar veya uyuşmazlık çıkarır. b) Toplu pazarlık uyuşmazlıklarında üyesi olduğu konfederasyonla birlikte ilgili makamlara, Uzlaştırma Kuruluna ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur. c) Çalışma hayatından, mevzuattan, mutabakat metinlerinin uygulanmasından, örf ve adetlerden doğan anlaşmazlıklarda, üyelerinin idare ile doğacak ihtilaflarında; üyeleri ve mirasçıları adına dava açar, açılan davalarda üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava ve husumete ehil olur, bu davaları izler, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur. d) Kurum idari kurullarına, Devlet personel mevzuatında sendikaların temsilini öngören kurullara ve kurumlarda oluşturulacak kurul ve komisyonlara sendikayı temsilen katılacak temsilcileri veya gözlemcileri belirler. e) Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderebilir; üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir. f) Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci veya gözlemci gönderir. g) Sendika adına menkul ve gayrimenkul edinir, değerlendirir, gerektiğinde satar. h) Üyelerinin ve çalışanların mesleki bilgilerini arttıracak, tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs, seminer, panel, açıkoturum, kurultay ve benzeri eğitim ve kültürel etkinlikler düzenler. i) Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek şartıyla sağlık, eğitim, tatil, dinlenme ve spor tesislerini kurar ve işletir, sportif faaliyetler gösterir. j) Kitaplık ve basımevi kurar ve işletir; kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapar. k) Üyelerin çıkarları doğrultusunda tamamı üyelerinden oluşan kooperatiflere yardım eder; sandık, kreş, yurt, okul, yuva ve huzurevleri gibi ekonomik ve sosyal kuruluşlar kurulmasına yardımcı olur ve bunlara yasalar çerçevesinde katkıda bulunur. l) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunur. m) Araştırma ve geliştirme (AR-GE) birimleri oluşturarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara, yetkili makamlara ve bağlı bulunduğu konfederasyona sunulmak üzere çalışmalar yapar, yaptırır ve öneriler sunar. n) Doğal afetlerin vukuunda, yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur. • o) Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında teşkilatlandırmaya çalışır. p) Kanunların öngördüğü diğer görevleri yerine getirir. q) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır. Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır. İKİNCİ KISIM ÜYELİK BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, SONA ERMESİ

Sendikaya Üye Olma Madde 9 – (ESKİ HALİ) Sendikaya, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinin yedi numaralı sırasında belirtilen hizmet koluna dahil kamu işyerlerinde işçi statüsü dışında,çalışan, adaylık ve deneme süresini tamamlamış memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlileri üye olabilirler. Madde 9- (YENİ HALİ) Sendikaya,4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununun 5. Maddesinin 2 numaralı “eğitim öğretim ve bilim hizmetleri” hizmet kolunda; aynı kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendine göre yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonların istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri üye olabilirler.

Üyeliğin Kazanılması Madde 10 – Sendikaya üye olmak isteyip, bu Tüzüğün 9 nci maddesindeki şartları taşıyanlar, başka hiçbir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler. Bunun için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte örneği bulunan Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu 3 (üç) suret halinde doldurarak işyeri temsilcileri, şube yöneticileri veya sendika yetkililerine vermeleri veyahut Sendika Genel Merkezine göndermeleri yeterlidir. Üyelik, Sendika Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Sendika Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruyu kabul eder ve üye kayıt formunun bir örneğini başvuru sahibine, bir örneğini dosyasında saklanmak ve üye aidatı kesintisine esas olmak üzere işverene gönderir. Bir örneği de sendikada kalır. 30 (Otuz) gün içinde cevap verilmeyenlerin başvuruları kabul edilmiş sayılır. Başvurunun reddi halinde, gerekçeli karar ilgiliye bildirilir. Başvuru sahibi, Sendika Yönetim Kurulu kararına karşı, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkına sahiptir. Üyeler, Sendika Tüzüğü ile çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilen hususlara uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

Üyelikten Çekilme ve Çıkarılma Madde 11 - Her üye önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sendika üyeliğinden serbestçe çekilebilir. Çekilme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme ve Diğer Nedenlerle Ayrılmalara İlişkin Form’un 3 nüsha doldurularak, ilgili kişinin çalışmakta olduğu kurum/işyerinin evrak kayıt bürosuna verilmesi ile olur. Çekilme bildirimini alan kurum yetkilisi, çekilme bildirimine tarih ve kayıt sayısını işleyerek bir nüshasını çekilene verir. Kurum, çekilme formunun bir suretini de 15 gün içinde sendi genel merkezine gönderir. Çekilme, başvuru tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olur. Sendika üyelerinin sendikadan çıkarılma kararı sendika genel kurulunca verilir.Çıkarılma kararı çıkarılanlara ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı, üye, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemede itiraz edebilir. Bu durumda üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Üyeliğin Sona Ermesi Madde 12 – Sendika üyeliği; 1. Sendika üyeliğinden çekilme, 2. Sendika üyeliğinden çıkarılma, 3. Emekli olma, 4. 4688 Sayılı Kanunun 15 inci madde kapsamına giren bir göreve atanma, 5. Hizmet kolunun değişmesi, 6. Memuriyetten çıkarılma, 7. Memuriyetten istifa, 8. Üyenin ölümü, hallerinde sona erer. Yukarıdaki fıkralara göre üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri sona erer. Ancak, emekli olanların sendika ve şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması Madde 13 - Üyeliğin devamı ve askıya alınması; a) Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar, b) Geçici görevle yurtdışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar, c) Herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanlar, tekrar görevlerine dönünceye kadar, d)Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların üyelikleri; Mahalli ve genel seçimlerde aday adaylığı ve aday olup seçimi kaybetmesi süresince, ilgili mevzuatında kamu görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar geçen süre içerisinde üyelikleri askıda kalır. Kamu görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başvurmaları kaydıyla istifa ettikleri göreve dönebilirler. Bu süre içerisinde, söz konusu görevler için yedek üyelere çağrı yapılmaz. Ancak, bu kapsamda istifa eden yönetim ya da denetleme kurulu üye sayısının söz konusu kurulun toplantı yeter sayısının sağlanmasına imkân vermeyecek sayıda olması halinde, genel kurulda en az oy almış olan asil yönetim kurulu üyesinden başlanarak oyların eşitliği halinde kura sonucunda belirlenen yönetim kurulu asil üyesi ya da üyelerinin yerine görev yapmak üzere yedek üyeye çağrı yapılır. Sendika ve şube yönetim kurullarında görev almalarından dolayı aylıksız izinli sayılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder. Aynı hizmet kolundaki kurumlar arasında naklen atananların üyelikleri devam eder.

Konfederasyon üyeliği Madde 14 – Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için; sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst kuruluşa üye olunamaz. Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

Uluslararası Kuruluşlar Üyeliği Madde 15 – Sendika, amaçlarına uyan uluslar arası kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Üye olma ve üyelikten çekilmede sendika genel kurulu delege tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. ÜÇÜNCÜ KISIM SENDİKA ORGANLARI BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA ORGANLARI

Sendika Organları Madde 16 – Sendika ve sendika şubesinin zorunlu, istişari ve yardımcı organları şunlardır: A. Sendika ve sendika şubesinin zorunlu organları; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Disiplin Kurulu, B. Sendika istişare organları; a) Danışma Kurulu, b) Başkanlar Kurulu, c) Temsilciler Kurulu, d) Sendika Genel Kurulunca görevleri de belirtilerek kurulabilecek diğer organlar, Sendika organlarından sadece yönetim kurulu üyeleri, istekleri halinde ve yönetim kurulu kararı ile aylıksız izne ayrılabilir. Aylıksız izne ayrılmada sendikanın mali imkânları göz önünde bulundurularak ve Tüzüğün 22/2 madde hükümlerindeki sıralamaya uyulur. Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevlerine çalışmaya devam ederler. SENDİKA GENEL KURULU

Sendika Genel Kurulunun Oluşması Madde 17 – Sendika genel kurulu, sendikanın en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul, Tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek 200 (ikiyüz) üst kurul delegesi ile sendika yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinden teşekkül eder. Ancak üye sayısının 1000 kişinin altında olması halinde, genel kurul üyeler ile yapılır. Sendika olağan genel kuruluna katılacak olan üst kurul delege sayıları; olağan genel kurulunu en önce gerçekleştirecek olan şubenin bu olağan genel kurulunun yapılmasından önce; Sendika Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak uygun bir süre içerisinde ve yine Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilecek seçim takvimi itibariyle her şubenin faaliyet alanı içerisinde bulunan işyerlerinde fiilen çalışan ve aidat ödeyen sendika üye sayılarına göre, her şube için ayrı ayrı olmak üzere Sendika Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 200 ikiyüz) üst kurul delegesinin şubelere dağılımı Sendika Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Öncelikle her şube için bir delege ayrılır. b) Sendika üye sayısı (a) fıkrasına göre şubelere tahsisten sonra kalan delege sayısına bölünerek şubelerde kaç üye için bir delege seçileceği bulunarak şubelere tahsis olunur. c) (a) ve (b) fıkralarına göre tahsis olunan delege sayısı ile 200 (ikiyüz) arasındaki fark (b) fıkrasına göre bölüm sonucunda artık veren şubelerin artık üye sayısı çok olandan itibaren birer delege tahsisi suretiyle 200 (ikiyüz) delegenin tahsisi tamamlanır. Sendika genel kuruluna katılacak delegeler şube genel kurullarında seçilir. Şubeler, seçilen delegelerin ad-soyad, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile çalıştıkları kurum ve ikametgah adreslerini bir liste halinde, şube genel kurul tarihinden itibaren on gün içinde sendika genel merkezine gönderirler. Genel kurul delegelerinde ölüm, istifa, hizmet kolu değiştirme, 4688 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamına girme ve sair nedenlerle azalma olması halinde, yerine herhangi bir atama yapılamaz. Genel kurul, genel kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır. Sendika ve şube genel kurul delegelerinin sıfatı müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Delege sayılarının tespit biçimi ve oluşumu Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları Madde 18 – Sendika genel kurulu üç yılda bir sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel kurula çağrı Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi; birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri, günü, tarihi ve saati, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirine, mahalli seçim kuruluna ve Kanunun öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir. Olağan genel kurul ile gündeminde seçim bulunan olağanüstü genel kurullarda seçim kurullarınca onaylanarak kesinleşen Hazirun listeleri geçerlidir. Toplantı tarihlerinin; gündemde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-onyedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden biri içinde de tamamlanabilir. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün önce gönderilir. Genel kurul ilanı, en az bir ulusal gazetede yayımlanmak zorundadır. Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken 7 (yedi), en geç 15 (onbeş) gün içinde yapılır. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa, toplantı sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip üye açık oylama yöntemiyle delegeler arasından veya sendikanın bağlı olduğu Konfederasyon yöneticileri ya da bu konfederasyona üye olan sendika yöneticileri arasından seçilerek Divan oluşturulur. Divan üyelerinin sayısı, genel kurul gündemine bağlı olarak genel kuruca arttırılabilir. Şubelerde Divan için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip üye ile yetinilebilir. Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkanın uygun göreceği Divan üyelerinden birine) aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Divanca tanzim edilecek bir tutanakla Yönetim Kuruluna verilir. Her delegenin tek oy hakkı vardır ve bu hak devredilemez. Sendika zorunlu organlarına aday olabilmek veya aday gösterilebilmek için, sendika üyesi olmak yeterlidir. Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne göre yapılır. Genel kurullarda gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde ilavesi veya gündemden madde çıkarılması önerileri, genel kurula katılan delegelerin 1/10’unun yazılı teklifi üzerine gündeme alınır. Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarını yürütür. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tesbit edilir. Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir. Genel Kurulun Toplantı biçim, oluşumu ve seçimlerde uyulacak usuller Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde belirlenir.

Sendika Genel Kurullarında Karar Yeter Sayısı Madde 19 – Genel kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu Madde 20 – Sendika olağanüstü genel kurulu, sendika yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya bir önceki sendika olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, sendika yönetim kurulunun kararı ile toplanır. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar. Delegelerin yazılı dilekçeleri sendika genel merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren 15 (onbeş) günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir. Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda Sendika Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak gündemde seçim maddesi varsa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündemden çıkarılabilir. Olağanüstü genel kurulda, bu Tüzüğün 18 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur. Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilmeyenler veya seçilemeyenler ile kanuni bakımdan delegelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri: Madde 21- Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Organların seçimi, b) Tüzük değişikliği, c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası, d) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülüp aynı veya değiştirilerek kabulü, e) Üyelik aidatının belirlenmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, f) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki sendikal üst kuruluşlara üyeliğe veya üyelikten çekilmeye karar verme, h) Sendika şubesi açma veya bu konuda Sendika Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma, i) Şube genel kurullarından gelen aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri teklifleri hakkında, sendikanın mali imkanları ve genel kurul kararları gözönünde bulundurularak şube aylıksız izinli yöneticilerini belirleme, j) Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla başka bir sendika ile birleşme veya katılmaya karar verme, k) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar verme, l) Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulacak Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyelikten çıkarılacak üyeler hakkında karar verme, m) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi ve kullanılması için yönetim kuruluna görev verme, n) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer görevlilere verilecek huzur hakkını belirleme, • o) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etme, p) Sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçme, q) Mevzuat yada Tüzük gereğince genel kurul tarafından yapılması belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama. s) Tüzüğün değiştirilmesi usulü, yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerinin değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilebilmesi.” SENDİKA YÖNETİM KURULU

Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması Madde 22- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir: Yönetim Kurulu; Genel Başkan ve 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşur. 7 (Yedi) de yedek üye seçilir. Genel başkan ve yönetim kurulu seçimleri Genel Kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır. Yönetim kurulu üyeliği için altıdan fazla aday olması durumunda en çok oy alan adaylar seçimi kazanır. Diğer adaylardan en çok oyu alan adaylar sırasıyla yedek üye olarak seçilir. Seçimi kazandığı kesinleşen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Genel Eğitim Sekreteri ve Genel Toplu Pazarlık Sekreterini seçer. Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda yedek üye göreve davet edilir. Göreve çağrılacak yedek üyenin bulunmadığı durumlarda, boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yürüttüğü sekreterya görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği bir sekreterya tarafından vekaleten yürütülür. Yedek üyeler davet edildikten sonra başkan dahil yönetim kurulu sayısının 4 (dört)’ün altına düşmesi halinde en geç altmış gün içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Sendika Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 23 – Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 1. Üyesi bulunduğu konfederasyon ile birlikte Kamu İşveren Kurulu ile ‘kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik artırıcı diğer yardımlara’ ilişkin olarak yapılacak toplu görüşmelere oturma, üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metnini imzalama, üzerinde anlaşılamayan hususlarda anlaşma veya anlaşmazlık konularını belirleme ve tutulacak tutanağı imzalamak, 2. Toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde Uzlaştırma Kuruluna başvurmak, 3. Uzlaştırma kurulunca hazırlanan tutanağı kabul veya reddetmek, 4. Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını izlemek, 5. Kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek, 6. Personel mevzuatında öngörülen kurullarla, kamu görevlilerini ilgilendirecek kararların alınacağı kurul veya komisyonlara gönderilecek temsilcileri belirlemek. 7. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, 8. Sendika genel kurulunun kararlarını uygulamak, 9. Üyelik için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddetmek, çekilmeleri onaylamak, 10. Açık veya kapalı alanlarda miting, yürüyüş ve benzeri eylem ve etkinliklerde bulunmak, 11. Üyelikten çıkarılacak olanları genel kurulun onayına sunmak, 12. Genel kurulu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 13. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını göreve çağırmak, 14. Başkanlar Kurulunu olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 15. Şubelerin olağan genel kurullarını süresi içinde yapmalarını sağlamak, 16. Tüzüğün 40 ıncı maddesi uyarınca sendika şubesi yönetim kurulu tarafından reddine karar verilen olağanüstü genel kurulun toplanması talepleri hakkındaki şube yönetim kurulunun bu red kararını onaylamak veya onaylamadığı takdirde şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için bir tarih belirleyerek şubeye tebliğ etmek, bu kararın şubeye tebliğine rağmen şube yönetim kurulunca, şube olağanüstü genel kurulunun toplanması için gerekli kararın süresi içinde alınmadığı takdirde; şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek ve bu toplantı ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, 17. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi, tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde genel kurul delegelerine intikal ettirmek, 18. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak, 19. Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin imzası ile birlikte sendika adının kullanılması ve çift imza şartı ile borç altına girmek 20. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, genel kurulca yetki verildiği takdirde her nevi taşınır ve taşınmaz mal edinmek, devretmek, ipotek etmek, kiraya vermek ve lüzumunda satmak, 21. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve gezilere katılacakları tespit etmek, 22. Kanun, mutabakat metni ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullara girecek üyeleri belirlemek ve göndermek, 23. Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan talepte bulunmak, 24. Sendika bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcilerini belirlemek, 25. Üyelerini temsilen çalışma hayatında mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, 26. Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için bürolar kurmak; bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalıştırılanlarla sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak, 27. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak; üyeleri için kooperatifler kurulmasına öncülük etmek, 28. Sendika adına başarılı çalışmalarda bulundukları tespit edilen sendika üyesi, işyeri temsilcisi, şube başkan ve yönetim kurulu üyesi, bölge, il ve ilçe temsilcilerine sendika yönetim kurulu kararı ile ödül vermek, verilecek ödülün mahiyet ve miktarını tespit etmek, 29. Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artırıcı kurs, seminer, konferanslar ve benzeri toplantılar tertiplemek; üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları için kar amacı gütmemek koşuluyla eğitim ve sağlık tesisleri, tatil, dinlenme, spor tesisleri kurmak, işletmek, kitaplık kurmak, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete ve benzeri yayınlar yapmak. 30. İşyerlerinde örgütlenmeleri hususunda sendika şubelerini faaliyet sahaları içinde görevlendirmek, 31. Sendika yöneticilerinin ve sendika şube yöneticilerinin (faaliyet sahası dışındaki) seyahatlerine karar vermek; (Sendika merkez ve şubelerinde çalışanlar; Sendika Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak sendika yöneticilerinden herhangi birinin görev emri ile geçici olarak göreve gönderilebilirler), 32. Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak. 33. Tüzükte öngörülen veya sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak, 34. Sendika şubesi disiplin kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde sendika disiplin kuruluna sevk etmek, , 35. Memuriyetten çıkarılmayı gerektirecek suçlardan biri ile mahkum olan sendika ve sendika şubesi organlarında görevli aylıksız izinli yöneticilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere gereğini yapmak, 36. Sendika şubelerince bankalarda açılacak hesaba, harcama evrakları her ay düzenli olarak sendika merkezine gönderilmek kaydıyla avans göndermek, 37. Demirbaş eşyanın terkini ve sendika şubesine devri hususlarını karara bağlamak. 38. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, 39. Sendika tüzüğünde ortaya çıkacak belirsizlikleri gidermek ve sendikanın faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla genelgeler yayımlamak, 40. Tüzüğün ilgili maddelerinde yönetim kurulunun görevleri arasında belirlenen hususları yerine getirmek, 41. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak, 42. Genel kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan yasalar ve Tüzükte ön görülen her türlü görev ve işleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Madde 24 – Yönetim Kurulu en az 15 (onbeş) günde bir defa genel başkanın başkanlığında, genel başkanın yokluğunda genel başkan yardımcısının, onun da yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır. Genel başkan, yönetim kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, üyelerinden birinin daveti halinde de olağanüstü toplanabilir. Yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karar defteri genel sekreter tarafından muhafaza edilir. Sendika yönetim kurulunda boşalmalar halinde yedek üyeler genel sekreter tarafından bir ay içinde göreve çağrılır. Genel başkanlığın boşalması veya yedeklerin de çağrılmasına rağmen sendika yönetim kurulu üye sayısının üç ve daha az sayıya inmesi durumunda sendika genel kurulu bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) defa üst üste katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yönetim kurulu üyelerinin izinli, raporlu veya geçici görevli olmaları durumunda yerlerine vekalet edecekler yönetim kurulunca belirlenir.

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 25 - Genel başkanın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Sendika tüzel kişiliğini; yurt içinde, mahkemelerde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder, yönetim kurulu ve başkanlar kuruluna başkanlık eder. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar. Sendika bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün kurul ve komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir. b) Genel başkan; şubeler dahil sendikanın her türlü çalışmalarını, kurulu büroları denetim ve tetkike yetkilidir. c) Kendi görevleri ile ilgili yazışmaları tek başına, sekreteryaların konularıyla ilgili yazışmaları ilgili sekreter ile birlikte imza eder. d) Sendika adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunmak, yanlış haberleri tekzip etmek yetkisi genel başkana aittir. Gerekli gördüğü hallerde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine devredebilir veya şube başkanlarına yetki verebilir. e) Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirmekle görevlidir. f) Genel Başkan, lüzumu halinde herhangi bir karar alınmaksızın ve belgeye dayalı olarak bütçede gösterildiği kadar harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılabilir. g) Genel başkan gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine devredebilir. h) Konfederasyon ile sendika arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir ve yapılacak çalışmalar için görevlendirme yapar. i) Hizmet kolu ile ilgili sorunları Ekonomik ve Sosyal Konseye iletmek üzere üyesi olduğu konfederasyona bildirir. j) Yönetim kurulu kararıyla sendika yayın organlarına sahiplik eder.

Genel Başkan Yardımcısının Görev, Yetki veSorumlulukları Madde 26 - Genel Başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. b) Genel Başkan ve yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 27 - Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: c) Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkan vekili olarak genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. d) Sendika organlarının zamanında toplanmasını sağlar. e) Sendikanın genel yazışmalarını düzenli bir şekilde tanzim etmek, haber almak, sendikanın ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derlemek ve yürütmekle görevlidir. Bu konularla ilgili servisler genel sekretere bağlıdır. f) Kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler. g) Sendika bünyesinde istihdam edilen personel ile ilgili yönetmeliklerin tatbikatlarından sorumludur. h) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Sendikanın her türlü evrakını koruma altında bulundurur. i) Toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metinlerinin izlenmesinden sorumludur. j) Sendika genel merkez ve şubelerinde çalışan personelin özlük işlerini yürütür. k) Sendika adına gerek sendika mensupları gerekse diğer kişi ve kurumlar nezdinde ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vb. sosyal işleri tanzim eder. l) Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, sendika mensuplarının daha iyi tanışma ve kaynaşmalarını temin için eğlence, piknik, kermes, sergi vb. sosyal etkinlikleri düzenler. m) Her türlü basın-yayın vasıtalarını takip ederek sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç vb. bilgi ve dokümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek Sendika Yönetim Kurulunun bilgisine sunar, sendikanın basın yayın organları ile ilişkilerini tanzim eder ve Genel Başkan adına haber bülteni, dergi, broşür, gazete vb. süreli yayın organı neşretmek için gerekli çalışmaları yapar, arşiv oluşturur. n) Basın toplantıları ve basın açıklamalarının metinlerini hazırlar ve genel başkana sunar. • o) Yurt içi ve yurtdışı üst kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkileri sağlar. p) Sendikanın amacına uygun yurtdışı kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ile ilgili bütün çalışmaları yapar. q) Yönetim Kurulu kararı ile ve sendika adına yurtdışı kuruluşların toplantılarına iştirak eder ve bu kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapar. r) Genel Başkan ve sendika organlarının almış olduğu diğer kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 28 - Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Sendikanın muhasebe işlerini kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar. b) Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğini hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar. c)Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar. d) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir. e) Sendika şubelerine zamanında sarf avanslarını gönderir ve sarfların gözetim ve denetimini yapar. f) Sendikanın taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. g) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar. h) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar. i) Genel kurul kararları ve tüzük uyarınca sarflar ve bütçede fasıllar, fasıllar içinde maddeler arasında aktarmalar yapılması konularında yönetim kuruluna tekliflerde bulunur, yönetim kurulu kararlarına göre işlem yapar. j) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder. k) Genel kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. Sendikanın kasasında sendika Tüzük uyarınca belirlenecek miktardan fazla para bulundurulmamasını sağlar. l) Sendika ve şube yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar. m) Hizmet kolundaki kurumlara bağlı işyerlerince üyelik aidatının üye aylıklarından kesilip zamanda sendika hesabına aktarılmasını temin ve kontrol eder. n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilânço ve hesapları ve çalışma raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde ilgili bakanlıklara, mercilere ve Konfederasyona gönderir. o) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 29 - Genel teşkilatlandırma sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur. b) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri gözetir, üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterini çıkarır, üyeliği kesinleşenlerin belgelerini üyelerin kendilerine, kurumlarına intikalini sağlar. c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması gereken şubeler konusunda incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için hazırladığı raporu Sendika Yönetim Kuruluna sunar. d) Genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur. e) Şubelerde delege seçilmesi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasını sağlar. f) Sendikanın faaliyet sahası ve hizmet kolu içerisinde bulunan iş yerlerinde gerekli teşkilatlanmayı sağlar. g) Sendikanın temsilcilerinin atanması konusunda şube başkanları ile istişarede bulunmak suretiyle yönetim kuruluna önerilerde bulunur. h) Teşkilatlandırılan iş yerlerindeki çalışanlara, teşkilatlanmanın faydalarını anlatan kitap, broşür, bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar, bu hususta toplantılar düzenler, teşkilatlanma konusunda alınan kararların uygulanmasını sağlar ve bu hususta genel başkanla birlikte mesai sarf eder. i) Teşkilatlanma amacıyla oluşturulan kurul ve komisyonlara başkanlık eder. j) Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar. k) Genel Başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 30 - Genel eğitim sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Eğitim programlarını hazırlar ve yönetim kurulu onayına sunar. b) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlar. c) Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. d) Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vb. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder. e) Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar. f) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar. g) Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını (kooperatifler, sandıklar, yurt, gezi, eğlence günleri vb) araştırır, tespit eder ve neticelendirmek üzere yönetim kuruluna sunar. h) Sendika bünyesindeki sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve icrası konusunda plan yapar ve Sendika Yönetim Kurulu kararına göre uygulanmasında sorumluluk yüklenir. i) Üyelerin ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla spor müsabakaları düzenler. j) Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur, eğitim için ayrılan ödeneğin amaca uygun harcanmasını takip eder. k) Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar. l) Genel başkan ve Sendika Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel Toplu Pazarlık Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 31 - Genel toplu pazarlık sekreterinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder, Sendika Yönetim Kuruluna sunar ve şubelerin bu konuda bilgilendirilmesini sağlar. b) Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler neticesinde sendikanın faaliyetlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında raporlar hazırlayıp yönetim kuruluna sunar. c) Üyelerin her türlü sosyal hak ve çıkarlarında gelişme sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere sunulması için yönetim kuruluna getirir. d) Yapılacak toplu görüşmelere esas olacak bilgi ve belgeleri toplar, hazırlar ve yürütür. e) Kendisine bağlı büroların düzenli ve verimli çalışmasını temin eder. f) Sendika ve üyeleri aleyhine gelişebilecek konularda hukuki prosedürü tamamlar ve yerine getirir. g) Hakların gaspına yönelik konularda dava açar, açtırır ve takip eder. h) Hizmet kolu problemleri ile ilgili olarak üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar. i) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşların ve sendikaların çalışma hayatı ile ilgili Sözleşme ve Tavsiye kararlarını izler ve bu konuda teşkilatın bilgilendirilmesini sağlar. j) Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu karar defterleri ile evrak kayıt ve zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve her türlü yazışmaların gereğince yapılmasını sağlar, izler ve bu konularda diğer sekreterliklerle işbirliği yapar. k) Dava ve hukuk konularında genel sekreterle birlikte çalışır. l) Kurum idari kurulları ile sendikanın temsil edileceği kurul ve komisyonlara katılacak temsilcilerin listelerini hazırlar ve yönetim kuruluna sunar. m) Genel Başkan ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar. n) Genel Başkanın ve Sendika Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirir.

SENDİKA DENETLEME KURULU

Sendika Denetleme Kurulunun Oluşması Madde 32 - Sendika Denetleme Kurulu; genel kurula katılan delegeler arasında gizli oyla seçilen 5 (beş) asıl üyeden oluşur. Asıl üye kadar da yedek üye seçilir. Sendika Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar. Sendika Denetleme Kurulu asıl üyelerinden boşalma halinde denetleme kurulu başkanı, en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

Sendika Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları Madde 33 - Sendika Denetleme Kurulu, 6 (altı) ayda en az bir defa sendika merkezinde toplanıp çalışmaları denetler. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Gerekli görülen hallerde Genel Başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Denetleme Kurulunun Görevleri şunlardır: a) Sendika Denetleme Kurulu Tüzüğe uygun olarak idari ve mali denetimini yapar. Ara raporunu sendika genel başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar. b) Sendika Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. c) Denetçiler, denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramazlar. d) Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar. Gerekli görürse, yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. e) Denetleme Kurulu yaptığı denetlemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu raporla sendika yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister. Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, Denetleme Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu, 60 (altmış) gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine başvurulur. Bu durumda olanların sendika genel kurulu sırasında delegelik sıfatının kaldırılması yetkisi sendika genel kuruluna aittir. Delegelerin sendika genel kurulu dışındaki hareketlerinden dolayı delegelik sıfatını kaldırmaya Sendika Disiplin Kurulu yetkilidir. Ancak, delegelik sıfatı kaldırılan üyenin genel kurula itiraz hakkı saklıdır. Kurul, kanunlardan doğan diğer yetkilerini kullanır.

SENDİKA DİSİPLİN KURULU

Sendika Disiplin Kurulunun Oluşması Madde 34 - Sendika Disiplin Durulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen 5(beş) asıl üyeden oluşur. Sendika Disiplin Kurulu için ayrıca 5 (beş) yedek üye seçilir. Sendika Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar. Sendika Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, Disiplin Kurulu başkanı en çok oy alandan başlamak suretiyle yedekleri göreve çağırır.

Sendika Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 35 – Sendika Disiplin Kurulu, Sendika Yönetim Kurulundan alacağı çağrı kararının, kurul başkanı ve üyelerine tebliği üzerine 7 (yedi) gün içerisinde toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul kararlarını oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına sunar. Sendika Disiplin Kurulu; a) Sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı harekette bulunmak, b) Sendikanın Tüzüğüne ve buna dayanarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunmak c) Sendikanın amaçlarına ulaşılmasına veya gelişmesine engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak, d) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozan söz veya beyanlarda bulunmak, e) Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolunda kurulmuş başka sendikaları desteklemek, f) Sendikayı kişisel çıkarları için kullanmak, g) Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak, sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek, borçlandırmak ve maddi zarara uğratmak, h) Sendika ve şube yönetim kurulu üyeleri, bölge, il ve ilçe temsilcileri ile işyeri temsilcileri hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak, i) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek eylem ve davranışlarda bulunmak, Ve benzeri suçları işleyen sendika ve şube yöneticileri ile temsilcileri hakkında soruşturma yaparak uyarma, kınama veya geçici olarak azami üç ay süreli işten el çektirme yada üyelikten geçici ihraç cezalarından birini öneren kararını gereği yapılmak üzere sendika genel başkanlığına bildirir. Benzer suçların üyelerce işlenmesi durumunda yapılacak soruşturmalarda, üyelere de geçici ihraç cezası verilebilir. Geçici ihraç cezalarının süresi en fazla, ilk olağan genel kurula kadardır. Cezanın uygun görülmesi ve ilgilisine tebliği, Sendika Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kendilerine verilen cezayı tebellüğ eden ilgili, sendika genel kuruluna itiraz edebilir. İtiraz üzerine sendika genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse Disiplin Kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir ve bu durumda ceza verilmemiş sayılır. Görevden el çektirilen şube yöneticisi hakkında tüzüğün 33 üncü madde hükümleri kıyasen uygulanır. Sendika Disiplin Kurulu ihraç gerektiren suçlar hakkında hazırladığı rapora görüşlerini ekleyerek sendika genel başkanlığına verir. Sendika disiplin kurulu, sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itirazın incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucu gereğinin yapılması için sendika şube başkanlığına gönderir. Sendika Disiplin Kurulu; şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler. Görüşünü de belirleyerek sendika genel başkanına verir. Yönetici ve üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez. Sendika yöneticisi ile üyelerine verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

SENDİKA DANIŞMA KURULU

Sendika Danışma Kurulunun Oluşması Madde 36 – Sendika Danışma Kurulu; sendikal çalışmalara yol göstermek, örgütlenme çalışmalarına yardımcı olmak ve sendika tarafındın uygulanacak politikalar konusunda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilecek en az üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri bir genel kurul dönemi için görevlendirilir. Danışma Kurulunda boşalma olması halinde yönetim kurulu boşalan üyeliklere atama yapmaya yetkilidir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca çıkarılacak Danışma Kurulu Yönetmeliğiile belirlenir. Sendika Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri Danışma Kurulu üyesi olamazlar.

SENDİKA BAŞKANLAR KURULU

Sendika Başkanlar Kurulunun Oluşması ve Görevleri Madde 37 - Başkanlar Kurulu şube başkanları ile sendika yönetim kurulu üyelerinden oluşan istişari bir kuruldur. Kurula sendika genel başkanı veya görevlendireceği sendika yönetim kurulu üyelerinden biri başkanlık eder. Kurul; Sendika Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılda bir, lüzum halinde ise daha kısa sürede olağanüstü olarak toplanır. Başkanlar Kurulu : a) Şubelerin yerel meselelerini dile getirir ve bu konuda yetkili kurullara tavsiyede bulunur, b) Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaları daha rasyonel hale getirmek için tavsiyelerde bulunur, c) Toplu pazarlık görüşmelerinin düzenlenmesi ve mutabakat metinlerinin uygulanması hakkında görüşlerini belirtir, d) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar, e) Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini açıklar, f) Şube ilişkileri ve ortak konular hakkında şubeler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur, g) Ana tüzük maddelerinin gerektiğinde yorumunu yaparak genel yönetim kuruluna görüş bildirir. Başkanlar Kurulunca ortaya konulacak görüşler, sonuç bildirgesi halinde özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar Sendika Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve yönetim kurulunca müteakip başkanlar kurulu toplantısında açıklanır.

TEMSİLCİLER KURULU

Temsilciler Kurulu Madde 38 – Temsilciler Kurulu; sendika yönetim Kurulu üyeleri, şube başkanları ve il temsilcilerinden oluşur. Sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Temsilciler Kurulu, olağan toplantısının yanısıra, Yönetim Kurulunca belirlenen şube başkanları ve il temsilcileri ile bölgesel olarak da toplanabilir. Temsilciler Kurulu toplantılarına genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi başkanlık eder. Temsilciler Kurulu toplantılarında teşkilatlandırma çalışmaları, sendikanın politikası ve çalışmaları ile bölgesel ve yerel sorunlar görüşülür ve toplantı sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM SENDİKANIN ŞUBELERİ

Şubelerin Açılması ve Zorunlu Organları Madde 39 - Sendika şubeleri, genel kurulun sendika yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak genel merkeze bağlı olarak açılır. Şubeler, Sendika Yönetim Kurulunun şube açılması için şube kurucular kuruluna yetki veren karar tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde olağan genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Bu süre içinde olağan genel kurullarını yapmamış olanların yetkileri kendiliğinden düşer. Şube kurucusu olabilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir. Sendika şubesinin faaliyet alanında aidat ödeyen üye sayısının 400’ün altına inmesi durumunda, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren durumu görüşülmek ve gereği yapılmak üzere sendika genel kuruluna intikal ettirilir. Sendika Yönetim Kurulu, durumu bir yazı ile ilgili mercilere bildirir. Şubeliği düşen şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler, şubeliğin düşme tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumlarına dönerler. Şubelerin nerede ve ne şekilde açılacağı, açılacak şubedeki zorunlu veya ihtiyari organlarındaki görevlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde belirtilir. Şube kurucusu olmak isteyenlerden nüfus cüzdan örnekleri, ikametgah belgeleri, en az iki yıldan beri kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeler ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kuruluş dilekçelerine eklemek suretiyle sendika Yönetim Kuruluna gönderirler. Genel teşkilatlandırma sekreterinin hazırlayacağı rapora istinaden sendika yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasını kararlaştırabilir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il veya ilçeyi kapsayabilir. Sendika Yönetim Kurulu şubelerin faaliyet alanının kapsamını gerektiğinde yeniden düzenleyebilir. Şube kurulmasına ilişkin karar, Sendika Yönetim Kurulunca 15 (onbeş) gün içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer suretleri eklenir.

ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulunun Oluşumu Madde 40 - Şubelerin mevcut üye sayıları: a) 500 ila 1500 arasında ise Şube Genel Kurulu, üyelerin arasından seçilecek 100 delege ile Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin katılımıyla oluşur. b) 1500 ila 3000 arasında ise; Şube Genel Kurulu üyeler arasından seçilecek 125 delege ile Şube Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin katılımıyla ile oluşur. c) 3000’den fazla ise, şube genel kurulu üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asıl üyelerinin katımıyla oluşur. Delegeler, şubeye üye veren işyerlerinden sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre tespit edilir. Şubelerin sendika genel kuruluna gönderecekleri üst kurul delege sayıları, şube genel kurul tarihinden en az 15 (obeş) gün önce şubelere bildirilir.

Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları Madde 41 – a) Şube Olağan Genel Kurulu Sendika Yönetim Kurulunun Başkanlar Kurulu ile yapacağı ortak toplantıda, Sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak Sendika genel kurul tarihinden en az bir ay önce tamamlanacak şekilde şubelerin genel kurul tarihlerine ilişkin seçim takvimi hazırlanır. Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantısının gündemi; yeri, gün ve saati en az on beş gün önce mahalli bir gazetede, o mahalde gazete yayımlanmıyorsa mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az, 15 (onbeş) günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı yer, gün ve saati ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 (onbeş) gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösteren liste de eklenir. Seçim yapılacak şube genel kurul toplantılarından en az 15 (onbeş) gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce sendika şubesi binasında üç gün süre ile ilan edilir. Şube genel kurullarına çağrı, şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube genel kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında tüzüğün 17, 18 ve 19 uncu madde esasları kıyasen uygulanır. Şube genel kurullarında delege olmayanlar hesapta dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar, zorunlu organlara seçilemezler. b) Olağanüstü Genel Kurul Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde, veya şube genel kurul delegelerinin 1/5′nin yazılı isteği üzerine ve sendika yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda en geç 60 (altmış) gün içinde şube genel kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulması için gerekli işlemler Sendika Yönetim Kurulunca yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülmez ve öneride bulunulmaz. Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Tüzüğün 23 üncü maddesinin onbeşinci bendi hükmü saklıdır. Olağanüstü genel kurullarda bu Tüzüğün 20 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Şube olağanüstü genel kurul talepleri üzerine şube yönetim kurulu tarafından alınan karar ve başvuru örnekleri derhal sendika genel merkezine gönderilir. Şube yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul yapılmasını red kararları sendika yönetim kurulunca onaylanmadıkça ilgililere red cevabı tebliğ edilemez.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 42 – Şubelerin en yetkili organları olan şube genel kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır: a) Organların seçimi, b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, c) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası, d) Sendika genel kuruluna delege seçme, e) Aylıksız izinli sayılacak şube yöneticilerini belirleyerek Sendika Genel Kurulunda görüşülmek üzere Sendika Yönetim Kuruluna sunmak, f) Mevzuat ve Tüzükte yerine getirilmesi başka bir organa bırakılmamış konuların ve şube ile ilgili diğer işlemlerin karara bağlanması. Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

Şube Yönetim Kurulu Madde 43 - Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen Şube Başkanı ve 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşur.7 (yedi) de yedek üye seçilir. Yönetim kurulu, seçimin kesinleşmesinden sonra Şube başkan yardımcısı, Şube Sekreteri, Mali Sekreter, Teşkilatlandırma Sekreteri, Eğitim Sekreteri ve Mevzuat Sekreteri şeklinde görev dağılımı yapar. Şube yönetim kurulu üyeleri seçiminde sendika yönetim kurulu üyeleri seçimindeki esaslar kıyasen uygulanır. Şube yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izinli sayılanların dışında kalanlar kamu kurumlarındaki görevlerini sürdürürler. Şube yönetim kurulunun çalışma esaslarının, toplantı ve karar nisabı ile üyelikten boşalması hususlarında Tüzüğün Sendika Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 44 - Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi şube yönetim kuruluna aittir. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Sendika Yönetim Kurulunca belirlenen bankalarda hesap açmak ve bu hesaptan en az iki imza ile para çekmek, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun yapılmasını sağlamak ve bunları karara bağlamak. Sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğini sarf evrakı ile incelemek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın 5′ine kadar Sendikaya göndermek, b) Şube genel kurulunun gündemini, genel kurula sunulacak raporu hazırlamak ve şube genel kurulunu toplantıya çağırmak, c) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak, d) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim Kurulundan talep etmek. e) İşyeri sendika temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda sendikaya teklifte bulunmak, f) İşyerlerinde temsilci odası ve duyuru panosu ile ihtiyaç duyulabilecek gerekli malzemeleri talep etmek ve girişimlerde bulunmak, g) Lüzum gördüğü takdirde işyeri sendika temsilcileri ve baştemsilcilerinden gerekli gördüklerini şube merkezine çağırarak istişarede bulunmak, h) Şube sınırları içinde ortaya çıkan her türlü sendikal ihtilafın hallinde gerekli faaliyetleri göstermek, i) Sendika üyeliği için şubeye baş vuranların üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun başvuru tarihini izleyen 3 (üç) işgünü içinde Sendikaya intikalini sağlamak, j) Şube sınırları içinde kalan kurumlarda çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle ilişki kurmak, sonuçlandırmaya çalışmak, mahalli temaslarında halledemediği konuları Sendikaya intikal ettirmek, k) Şube faaliyetleri hakkında her 3 (üç) ayda bir sendikaya rapor göndermek, l) Şube yönetim kurulu sendika veya şubesi adına dava açamaz, açılan davalarda husumete ehil olamaz. Ancak, sendika yönetim kurulunun yetki vermesi üzerine sadece yetkili bulunduğu konularda şube veya üyeler adına dava açabilir. m) Sendika yönetim kurulunun Tüzüğe ve iç mevzuata uygun olan her türlü talimatını yerine getirmek, n) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Madde 45 – Şube yönetim kurulu ayda en az 1 (bir) kere olağan olarak toplanır. Şube başkanı yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Şube yönetim kurulunun toplantı sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafın oyuna itibar olunur. Oylamanın gizli veya açık yapılması şube yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir nedenle bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılmaları halinde Tüzüğün 24 üncü maddesi hükümleri kıyasen uygulanır. Üst üste üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayanların şube yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin Şube Yönetim Kurulu kararı Sendika Yönetim Kurulunun onayına sunulmak zorundadır.

Sendika Şubelerinde Görev Bölümü ve Yetkiler Madde 46 – Şube yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. A. Şube Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlarla yapılacak toplantılara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir. Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını, diğer sekreterlerle ilgili evrakları imza eder. Genel başkanın izni ile şube adına basın toplantısı veya beyanatta bulunur, mahalli basındaki yanlış haberleri tekzip eder, yargıya intikal etmesi gereken haberleri sendikaya bildirir. Sendika şubesi adına her türlü sosyal faaliyetin organizasyonunu yapar. Şube sekreteri ile birlikte şube genel kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlar. Şube başkanı şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır. 1. B. Şube Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır.Şube başkanının vereceği görevleri yerine geterir. 1. C. Şube Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Şube başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Şube yazışmalarını yürütülmesi, şube bürolarının yürütülmesi sekretere aittir. Şube yönetim kurulunun toplantılarının gündemi ile toplantı yer ve zamanlarını kurul üyelerine bildirir. Ziyaret, kutlama, taziye, tebrik vs. sosyal işleri takip eder. Birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek, üyelerin tanışması ve kaynaşmasını teminen eğlence, piknik vs. sosyal etkinliklerin ön çalışmalarını yapar ve şube yönetim kuruluna sunar. Her türlü basın ve yayın vasıtalarını takip eder, bilgi ve dokümanları derler ve yönetim kurulunun bilgisine sunar. Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar. Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar. 1. D. Şube Mali Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Şubenin mali konulardaki tüm işlemlerini kanun ve Tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları dahilinde yürütür. Şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir ve şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar. 1. E. Şube Teşkilâtlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Sendikaca belirlenen teşkilatlanma programı dahilinde şube faaliyet sahası içinde kalan işyerlerinde çalışanların sendika çatısı altında toplanması için çalışır. Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulu tarafından alınacak kararları yerine getirir. E. Şube Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Sendikaca belirlenen eğitim programları çerçevesinde şube faaliyet sahası içinde gerekli eğitim çalışmalarını yapar. Eğitim konuları ile ilgili şube yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir. 1. F. Şube mevzuat sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları: Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip ederek şube yönetim kuruluna sunar. Sendikaca bildirilen mevzuatla ilgili her türlü bilgi, belge ve yayınların şubeye bağlı birimlere ulaştırılmasını sağlar. Yapılacak toplu görüşmelere ilişkin, şubeye bağlı işyerlerinde sorun ve talepleri derler, sendikaya iletilmek üzere yönetim kuruluna sunar. Üyelerin şikayet, istek ve taleplerini tespit eder ve yönetim kurula sunar. Şube başkanı ile birlikte sekreteryasının hazırladığı yazıları imzalar. Şube başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapar ve şube yönetim kurulunca alınacak kararları yerine getirir.

ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

Şube Denetleme Kurulu Madde 47 - Şube Denetleme Kurulu; şube genel kurulu tarafından genel kurulu oluşturan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Şube Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer. Şube Denetleme Kurulu, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen hükümlerine kıyasen çalışır. Şube Denetleme Kurulu; şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin, yasalar, sendika tüzüğü ve sendika yetkili organlarının kararına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika Tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar. Ara raporunu şube başkanına verir. Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar. Gerekli gördüğü hallerde denetim kurulu raporunu Sendika Genel Başkanına gönderir.

Şube Disiplin Kurulu Madde 48 - Şube Disiplin Kurulu, şube genel kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 (üç) asıl üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Şube disiplin kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir kurul başkanı, bir raportör seçer. Şube disiplin kurulu, sendika disiplin kurulunun çalışması ile ilgili hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür. Kurul, Sendika Tüzüğü, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar. Uyarı veya kınama cezalarından birini verir. Ancak bazı hallerde sendika yönetim kuruluna bilgi verir. İhraç gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları Sendika Disiplin Kuruluna gönderilmek üzere şube başkanına verir.

Şube Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar Madde 49 – Sendika şubeleri, sendikanın genel ilke ve prensiplerini zedeleyecek faaliyet ve beyanda bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEMSİLCİLİK

Sendika Bölge, İl ve İlçe Temsilciliği Madde 50 - Sendika Yönetim Kurulunda kabul edilen teşkilatlanma planı ve ilkeleri çerçevesinde şube açılmasına gerek görülmeyen veya imkanı olmayan yerlerde Bölge, İl ve İlçe temsilcilikleri açılabilir veya oluşturulabilir. Oluşturulabilecek bu temsilciliklerin faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile görevlendirme ve görevden alma usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’nde düzenlenir.

İşyeri Sendika Temsilcileri Madde 51 - İşyerlerinde sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda teşkilatlanma çalışmaları yapan ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle, üyeler ile işveren ve işyeri ile sendika arasında iletişimi sağlamakla görevli işyeri sendika temsilcileri, sendikanın faaliyette bulunduğu hizmet koluna giren ve sendika üyelerinin çalıştığı her işyerinde Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanacak ‘Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği’ esaslarına göre bir genel kurul dönemi için seçilirler. Sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı; 4688 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi gereği, işyerindeki kamu görevlisi 20-100 arasında ise en çok 1 (bir), 101-500 arasında ise en çok 2 (iki), 501-1000 arasında ise en çok 3 (üç) ve 1001-2000 arasında ise en çok 5 (beş) ve 2000’den fazla ise en çok 7 (yedi)’dir. Birden fazla işyeri temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM MALİ KONULAR BİRİNCİ BÖLÜM GELİRLER

Sendikanın Gelirleri Madde 52 – Sendikanın gelirleri şunlardır: a) Üyelerden alınacak üyelik aidatları, b) Mal varlığı gelirleri ile mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler, c) Bağışlar ve yardımlar, d) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler, e) Uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımlar, f) Yayın gelirleri, g) Diğer gelirler.

Üyelik Aidatı Madde 53 – Sendika üyeleri; yasalar, Sendika Tüzüğü ve yönetmeliklerdeki gayelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere, kamu görevlerinde bulundukları kadro veya pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşi oranını geçmemek üzere her ay üyelik aidatı öderler. Bütün aidatlar sendika merkezinde toplanır. Aidatlar Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına yatırılır. Sendika bütçesinde öngörülen ödenekler ilgili şubeler adına ve şubenin bulunduğu yerdeki bir bankada açılan hesaba şube giderlerini karşılayacak şekilde avans olarak transfer edilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM GİDERLER

Sendikanın Giderleri Madde 54 – Sendika genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde merkez ve taşra birimlerinin harcamalarına karar vermeye Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, net asgari ücretin 10 (on) katını, şubelerde 2 (iki) katını geçemez. Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Sendika gelirlerinin yüzde onunu; üyelerinin eğitim, mesleki bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır. Sendika ve şube yönetim kurullarında aylıksız izinli sayılanların aylıkları, Devlet memurlarında olduğu gibi, peşin ödenir. Sendika Yönetim Kurulu, şubelere gerekli gördüğü miktarda avans göndermeye yetkilidir. Şubeler, sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına göre yapacakları her türlü giderlerin, mevzuat ve usulüne uygun olarak yapacakları harcamaların belgelerini, takibeden ayın 5 (beş)’ine kadar sendika merkezine gönderirler. Sendika, envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz. Sendika Yönetim Kurulu, muhasebe sistemi ve harcamalara ilişkin yönetmelik çıkararak gelir ve giderlerin yapılması ve kaydında uyulacak usul ve esasları belirler.

Sendika Bütçesi Madde 55 - Bütçe; Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır. Bütçe 3 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede: a) Bütçede sendikanın gelirleri ve kaynakları, b) Giderleri ve sarf yerleri, c) Sendikanın her kademesindeki yönetici ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelik ve ödenekler, d) Sendika merkezi ve şubelerinde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar, e) Sendikanın para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (Mal varlıkları, Demirbaş ve Taşınmaz olarak) ayrı ayrı belirtilir.

Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar Madde 56 – a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek ve sosyal yardımlar, b) Sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlardaki görevlilere verilecek ödenekler ile, c) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı, Sendika Genel Kurulunda tespit olunur. Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir. Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda otuz gün ücretli izin kullanırlar. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yıl da kullanılabilir. İkinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz. Kullanılmayan yıllık izinler karşılığında ücret ödenemez ve talep edilemez.

Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler Madde 57 - Sendika ve şubelerin her düzeydeki yönetici ve görevlileri ile sendika üyelerine, sendika personeline ve sendika hizmetinde geçici olarak görevlendirilenlere sendika tarafından yurt içi veya yurt dışına geçici olarak görevlendirilmeleri, aynı şekilde kurs, seminer, toplantı ve benzeri faaliyetlere katılmaları halinde kendilerine ödenecek harcırah, yolluk ve yevmiyeler Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Tazminatlar Madde 58 -

a) Hizmet Tazminatı: Sendika ve şubelerinde aylıksız izinli olan Yönetim Kurulu üyelerine, görev dönemleri sonu görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için iki aylık maaşları tutarında hizmet tazminat ödenir. Hizmet tazminatlarının kanunen ödenmesi gereken vergileri sendikaca karşılanır. Görevde iken vefat edenlerin hizmet tazminatları varislerine ödenir.Hizmet tazminatı hesabında bir yıldan az süreler bir yıl olarak kabul edilir. Ancak aylıksız izinli sayılanların tekrar aylıksız izinli göreve seçilmeleri durumunda hizmet tazminatı ödemeleri aylara isabet eden miktar üzerinden ödenir. b)Kaza, Malûliyet ve Ölüm Tazminatları Genel kurul dışındaki sendika ve şube zorunlu organlarının Yöneticilerinden önceden karar almak suretiyle herhangi birinin, Sendika veya şube yönetim kurulunca görevlendirilen teşkilat kademesindeki yönetici, temsilci üyeler ve teşkilatta çalışanlardan herhangi birisinin sendika ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında iş kazası geçirerek tedavi görmesi sırasında ve istirahatlı olduğu sürece kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumlarınca yapılan ödemeler ile esas işlerinde almakta oldukları ücret arasındaki farklar sendikaca karşılanır. İş kazası sonucunda iş yapabilecek derecede malûl kalanlara Sendika Yönetim Kurulu Kararı ile malûliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretlerinin 5 katına kadar, iş yapamaz durumda malûl kalanlara net aylık ücretlerinin 8 katı, ölenlerin varislerine net aylık ücretlerinin 10 katı tutarında tazminat ödenir. İşçilerin kıdem ve hizmet tazminatı hakları saklıdır.

Parasal Yardımlar Madde 59 – Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden yada sendikal faaliyetlerinden dolayı uğradıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla maddi yardım yapabilir. Sendika ve şube organlarında görev almaları nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu görevlerine yeniden seçilemedikleri veya seçilmedikleri takdirde ayrıldıkları kurumlarındaki işlerine dönünceye kadar, sendikadan aldıkları en son aylık tutarında kendilerine aylık ödenir. Bu süre hiçbir şekilde bir ayı geçemez.

Yurt Dışına Gönderilme Madde 60 – Sendika tarafından üyesi bulunulan uluslararası bir kuruluşa veya üst kuruluşun üyesi bulunduğu uluslar arası kuruluşlara veya bu kuruluşların dış ülkelerdeki diğer üyelerinin çağrısı üzerine yurt dışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel Kurulda tespit olunur.

BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Mal Beyanı Madde 61 – Sendika ve şubelerinin Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görev alanlardan aylıksız izinli sayılan yöneticiler, yönetici göreve seçildikten sonra, iki ay içinde kendilerinin, eş ve çocuklarının noter tasdikli mal beyanlarını sendikaya vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika şubelerindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer. Mal beyanları, yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır ve yönetim kurulunca saklanır. Yedek üyelerden asıl üyeliğe geçenler de, geçiş tarihinden itibaren iki ay içinde mal beyanlarını verirler. Mal beyanı, her seçim döneminden sonra tekrarlanır. Mal beyanında yazılı olanlar açıklanamaz, ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir. Sendika ve şubelerde aylıksız izinli olanlar, sendika adına kurulan veya işletilen kuruluşlar hariç, başka bir işle uğraşamazlar.

Mal İktisabı Madde 62 – Sendika amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

Adli Takibata Uğrama Madde 63 – Sendika veya sendika şubesi yöneticilerinden bir veya bir kaçının (Anayasa ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında) sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya mahkum olması halinde gerekli tedbirler alınır. Bu durumda olanlara, Sendika Yönetim Kurulunun uygun ve gerekli görmesi halinde avukat tutmak dahil hukuki yardım yapılır, ilgilinin tahliyesine kadar ücreti kendisine veya ailesine ödenir. Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

Denetim, Kapsam ve Mahiyeti Madde 64 - Sendika ve şubeleri denetleme organlarınca, Yasalara ve tüzük hükümlerine göre denetlenir. Yönetim kurulu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 inci maddesi gereği sendikayı her an denetime hazır bulundurur.

Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar Madde 65 - Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya kayıtları tutar ve fişleri düzenler. a) Üye kayıt formları ve defteri ile üyelikten çekilme bildirim formları, b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri, c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, e) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir, f) Gelir makbuzları ve bunların zimmet defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar, Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. Şubeler de b, c, d fıkrasındaki kayıtları tutmak zorundadır. Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen 15 (onbeş) gün içinde notere tasdik ettirilir. Üye kayıt defterleri, olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 (onbeş) gün içinde notere tasdik ettirilmek zorundadır. Sendika defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak 10 (on) yıl süreyle saklamak zorundadır.

Birleşemeyecek Görevler Madde 66 – a) Şube genel kurulu hariç, şubenin zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez, b) Genel kurul hariç, sendika zorunlu organlarından birine seçilenler, bir başkasına seçilemez.

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlemler Madde 67 - Sendikanın feshi, genel kurul delege sayısının üçte iki çoğunluk kararı ile verilebilir. Ancak genel kurul ilk toplantısında çoğunluk sağlanamayıp, çoğunluk şartı aranmaksızın ikinci toplantının yapılması halinde, genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Ancak bu sayı toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendika para ve mal varlığı genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı sendika veya üyesi olduğu konfederasyona veya Hazineye devredilir. Sendikanın nakit varlığının borçlarını karşılayamaması durumunda, mal varlığı veya demirbaş eşyanın piyasa rayiçlerine göre satışı veya devri ile ödeme yapılabilir. Bu durumda ödemelerin feshe karar veren genel kurulca onaylanması şarttır.

Yetkilendirme Madde 68 - Sendikanın taşra teşkilatlarında ilke olarak seçimle görevlendirilmeler esas olmakla birlikte kuruluş aşamasında görevlendirilmelerinin seçimle yapılma imkanı bulunmayan durumlarda Sendika Yönetim Kurulunca doğrudan görevlendirme yapılabilir. Bu durumda görevlendirilenlere Sendika Yönetim Kurulunca yetki belgesi verilir.

Tüzük Değişikliği Madde 69 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak bu toplantıya katılan üye sayısının, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişiklikleri, sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşa ve yasal mercilere bildirilir.

Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ve Terkini Madde 70 – Sendika veya şubeler adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili esas ve usuller, Sendika Yönetim Kurulunca çıkarılacak Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.

Yönetmelikler Madde 71 - Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık bulunmayan konularda gerekli görülen yönetmelikler Sendika Yönetim Kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

Sendika Kurucuları Madde 72 - Sendika, hizmet kolu esasına göre ekli listede adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve ikametgahı yazılı kurucular tarafından kurulmuştur:

Şube Faaliyet Alanlarının Tespit Yetkisi Madde 73 – Şube faaliyet alanlarının belirlenmesinde; faaliyet alanlarındaki fiilen çalışan ve aidat ödeyen üye sayıları dikkate alınarak gerekli düzenlemeyi yapma ve şube faaliyet alanlarını belirleme yetkisi Sendika Yönetim Kuruluna aittir.

Yürürlük Madde 74 – Bu Tüzük, sendika kuruluş belgelerinin Ankara Valiliğine verilmesi ile yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 75– Bu Tüzük hükümlerini Sendika Yönetim Kurulu yürütür.

 

Sayfa Başına Dön

 
Web Tasarım/ Uygulama : F.Semih NİŞANCI